Przetargi - archiwum

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie obr. 8, ( ul. Zamkowa)

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie obr. 8,  zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 16853:

 

Lp

 

Ulica

 

Nr działki

 

Pow.

Cena wywoławcza netto*

Wysokość wadium

Uwagi

1

ul. Zamkowa

 

749/2

 

5012 m2

 

1.504.000,00zł

 

150.000,00zł

 

 

* UWAGA!

Do ceny netto należy doliczyć 22% podatek VAT.

 Grunt przeznaczony jest pod funkcję mieszkaniową, usługową oraz funkcję obsługi inżynieryjnej.

W ramach funkcji usługowej dopuszcza się: zamieszkanie zbiorowe, działalność biurową, administrację, bankowość,  gastronomię, kulturę, rekreację, rozrywkę, obsługę turystyki, kult religijny, ochronę zdrowia, higienę, opiekę społeczną, pielęgnację, oświatę, naukę, handel detaliczny, rzemiosło artystyczne i tradycyjne o charakterze wyłącznie usługowym z wykluczeniem warsztatów mechanicznych, ślusarskich i innych o podobnym stopniu uciążliwości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09-01-2009 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (sala nr 8, parter).

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego nr PeKaO SA I O/Gdańsk 6812401242111100100225 0598. Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia               05-01-2009 r. (włącznie).

 

Osoba stawająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego                       z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu                i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  należy spełnić wymogi wynikające z w/w ustawy .

 

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie,   tel. (058) 775 93 16.

Informacje dot. planu zagospodarowania zawarte są na stronie www.gospodarka.tczew.pl - zakładka „Planowanie przestrzenne" - Plan Stare Miasto - teren w planie oznaczony symbolem UMR-1.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2008r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2008 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3641
04 listopada 2008 13:36 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
04 listopada 2008 13:36 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 listopada 2008 13:34 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.