Komunikaty - archiwum

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujacych gimnazjów: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 w Tczewie.

 

PREZYDENT MIASTA TCZEWA

ogłasza konkursy

 

na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących gimnazjów:
1. Gimnazjum Nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Czyżykowskiej 69 w Tczewie
2. Gimnazjum Nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego przy ul. Południowej 6 w Tczewie
3. Gimnazjum Nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Władysława Jagiełły 8 w Tczewie

 

1. Do konkursu może przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w gimnazjum;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z
przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub w placówce, a w przypadku nauczyciela
akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora ma objąć bezpośrednio po ustaniu
zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.);
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych spełniający wymagania określone w pkt
1), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) osoba niebędąca nauczycielem, która:
a) ukończyła studia wyższe magisterskie;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań gimnazjum;
d) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b) i e-h)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, której konkurs dotyczy;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12) poświadczenie złożenia oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425) (dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr .... w Tczewie", w
terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miejski w Tczewie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Tczewa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Prezydent Miasta Tczewa

/ - / Zenon Odya

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2009r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Kultury i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szlagowski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2009 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2847
04 maja 2009 08:33 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
04 maja 2009 08:32 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.