Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie w sprawie Otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: Kultury Fizycznej i Sportu

Tczew, dnia 13 lutego 2009 r.

Prezydent Miasta Tczewa

Ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

1) Kultura Fizyczna i Sport - w ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z realizacją działań związanych z szkoleniem sportowym, oraz organizacją zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży przynajmniej o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Planowana dodatkowa kwota na realizację zadań objętych konkursem na 2009 rok, oprócz kwoty 330 000 rozdysponowanej na rok 2009 w konkursie wcześniejszym, wynosi: 50 000 zł (w tym 25 000 zł na szkolenie sportowe oraz 25 000 zł na organizację zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży przynajmniej o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim)
Na realizację zadań, w zakresie kultury fizycznej i sportu, objętych konkursem Gmina Miejska Tczew przeznaczyła w 2008 r. 320 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej www.tczew.pl oraz w Urzędzie Miasta Tczewa w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pok. 16-17 (budynek główny).

• Termin realizacji zadań: 2009 rok
• Termin składania ofert ustala się na 16.03.2009 r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Piłsudskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej „Kultura Fizyczna i Sport".
Podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.

• Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2009 r. o godz. 13.00
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od daty otwarcia ofert.

• Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w „Panoramie Miasta" na stronach miejskiego portalu informatycznego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tczewie.
• Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma dofinansowania pozytywnie ocenionych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na dotację zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

• Szczegółowych informacji na temat konkursu w zakresie:
- Kultury Fizycznej i Sportu
udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
pok. 16-17 (budynek główny)
tel. (0 58) 775-93-19

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.02.2009r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szlagowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2009 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2806
13 lutego 2009 14:00 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
13 lutego 2009 13:57 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.