Sprzedaż - archiwum

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej nr działki 21/41 obr. 5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

                                                                      

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2014

                                                                                                                                                                                                                                                             Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09 kwietnia 2014r.


W Y K A Z


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie geod.

KW

Pow.

w

m2

Opis nieruchomości                                   i przeznaczenie  w planie

Forma oddania gruntu

Cena gruntu

w zł netto3)

Wysokość opłat             i terminy ich wnoszenia

Uwagi

1.

 

 

 

 

                

ul. Jagiellońska

dz. 21/41

obr. 5

KW GD1T

/00016850/3

 

 

1005m2

 

 

 

 

 

Działka w kształcie prostokąta, konfiguracja terenu  lekko zróżnicowana

Na działce zlokalizowany jest słup linii energetycznej napowietrznej1)

Podstawowe przeznaczenie  w planie: zakłady przemysłowe  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składy, bazy budowlane , bazy sprzętu technicznego , obiekty obsługi produkcji przemysłowej,                         i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne , zajezdnie2)

własność

70.000,00zł

 

Jednorazowo - wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości netto powiększony o należny podatek VAT musi nastąpić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem  zawarcia  umowy notarialnej

Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi                            w tekście i na rysunku planu  dla jednostki urbanistycznej UP4-„PSSE Rokitki”

          

 

 

1) UWAGA ! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń . Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr  55,  II piętro ).        

 

2)  Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działka 21/41 obr. 5 zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem UP4-„PSSE Rokitki”. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z warunkami określonymi  w Planie.

 

3)  Cena ta nie dotyczy osób wymienionych w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz art. 207-209 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres 21 dni.

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się termin do złożenia wniosku o nabycie wymienionej nieruchomości do dnia  21.05.2014r.

 
 

Wytworzyła: Hanna Maciejkiewicz

 Zaakceptował: Stanisław Marciniak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.04.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2014 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 604
10 kwietnia 2014 09:41 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [jagiellonska_edoradca.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2014 09:37 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)