Nabór pracowników - archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE
(83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1)

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE ( 2 ETATY)

STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie nie mniej niż średnie,
- ukończone 21 lat,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Ponadto kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie, cieszyć się nienaganną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, tj. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

2. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych programów (Pakiet Office: Word, Excel),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U Nr 123, poz. 779 z póź.zm.).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - marzec 2009 r. Umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona dwiema umowami o pracę na czas określony.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych.

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopia książeczki wojskowej,
- kserokopie świadectw pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - I piętro pok. 30-31 w budynku głównym Urzędu),
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie lub pocztą na adres Urzędu 83 - 110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko - strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie w terminie do dnia 04 marca 2009r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty pracy muszą zawierać wszystkie wymagane dokumenty, brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje, iż oferta nie jest brana pod uwagę w toku postępowania o naborze.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1.

 

Prezydent Miasta Tczewa
Zenon Odya

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2009r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Jachimowski – Komendant Straży Miejskiej w Tczewie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2009 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2876
18 lutego 2009 15:23 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2009 15:22 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 lutego 2009 15:21 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.