Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie : nadania nazw nowoprojektowanym ulicom , położonym w Tczewie, na terenie przy ul.Głowackiego.

projekt z dnia 8 października 2008 r.


Uchwała Nr ..........................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ......................

w sprawie : nadania nazw nowoprojektowanym ulicom , położonym w Tczewie, na terenie przy ul.Głowackiego.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.13, art.41, ust.1, art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ,zm z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717,z 2004 r. Nr 162 poz.1568 , Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181 poz 1337, oraz z z 2007 roku nr 48 poz 327, Nr 138, poz 974 i Nr 177 poz 1218, po zaopiniowaniu przez Komisję d/s opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie - Rada Miejska w Tczewie :

uchwala co następuje

§ 1.

1. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.02.Z
- ul. Zielna
2. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD .03.L oraz 1.2 KW.X, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem żółtym - ul. Kłosowa,
3. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami KD.04.L , KD.05.L oraz 1.2.KW.X, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem niebieskim
- ul. Zbożowa,
4. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.06. L
- ul. Łanowa,
5. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.07.L
- ul. Makowa,
6. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.12.D
- ul. Owsiana ,
7. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.13.D
- ul. Pszeniczna,
8. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem K14 D
- ul. Rzepakowa,
9. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.15.D oraz 1.3 KW.X i 1.2 KW.X , zaznaczonym na załączonej mapie kolorem zielonym - ul. Żytnia ,
10. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.16.D oraz 1.2 KW.X , zaznaczonym na załączonej mapie kolorem pomarańczowym- ul. Jęczmienna,
11. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.17.D
- ul. Chabrowa,
12. dla drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD.18 D i KD.19 D, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem brązowym - ul. Słonecznikowa.


§ 2.

Usytuowanie i przebieg dróg określonych w § 1 ilustruje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

U z a s a d ni e n i e

W/w nowoprojektowane drogi położne są na terenie pomiędzy ul. Głowackiego , Aleją Solidarności ( droga krajowa nr 1 ) , a południową granicą miasta.
W związku z postępującym procesem wydzielania działek budowlanych z terenów użytkowanych rolniczo oraz ich stopniową zabudową, zachodzi konieczność nadania nazw nowoprojektowanym ulicom tak, by można było nadać numery porządkowe budynkom i adresy ich przyszłym mieszkańcom
Nowe nazwy ulic związane są z rolnictwem oraz uprawami rolnymi i polnymi, a więc bezpośrednio nawiązują do rolniczego charakteru tej części miasta.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 938
21 listopada 2008 12:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 14:38 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 14:36 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.