Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały z dnia 28.10.2008.

 

Uchwała nr............

Rady Miasta Tczewa

z dnia..................

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806 , Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 , z 2005r nr 172 poz. 1441 z 2006r Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457 , Nr 181 poz 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974 , Nr173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 zm. Z 2007r Nr 147 , poz. 1033) , po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo- Budżetowej, Rada Miasta Tczewa uchwala, co następuje:

§1

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie Miasta Tczewa na okres do dnia 31 marca 2009 r. 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                       Włodzimierz Mroczkowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2008 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 805
19 listopada 2008 14:32 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 14:30 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.