Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie porozumienia międzygminnego

                                                                                                Projekt Prezydenta

                                                                                                z dnia 20.10.2008r.                                                                           

 

Uchwała Nr ...... / .... / 2008

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia ............... 2008 r.

 

 w sprawie porozumienia międzygminnego

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej,uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Elbląg dotyczącego przyjęcia przez Miasto Elbląg w 2009 roku zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i podlegającego na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Miasta Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu na warunkach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2008 r.  w sprawie porozumienia międzygminnego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                     Włodzimierz Mroczkowski

 

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26 października 1982 r. jednostki samorządu terytorialnego kierują osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, do Izby Wytrzeźwień.

            Miasto Tczew nie posiada na swoim terenie Izby Wytrzeźwień.

Najbliższa izba, która zgodziła się na podstawie porozumienia przyjąć w roku 2009 pacjentów z terenu miasta Tczew znajduje się w Elblągu.

            Środki w wysokości 50.000,- zł zostały zabezpieczone w budżecie miasta.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.   

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Wydział Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2008 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 686
19 listopada 2008 14:11 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 14:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 14:09 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.