Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie.

                                                                                         Projekt z dnia 28.10. 2008 r.

 

Uchwała Nr ...... / .... / 2008

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia ............... 2008 r.

 

 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu problemów alkoholowych oraz narkotykowych w mieście Tczewie.

 

                            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 r.  Nr 70, poz. 473 , Nr 115,  poz. 793 i Nr 176, poz.1238),  oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz.469 i Nr 120 poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz.48 i Nr 82, poz. 558) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Finansowo - Budżetowej

 

uchwala, co następuje: 

§ 1

 

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla miasta Tczewa stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Diagnozę stanu problemów alkoholowych w mieście Tczewie na  30 września 2008 r. stanowiący załącznik Nr 2.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej w Tczewie

                                                                                     Włodzimierz Mroczkowski

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do realizacji zadań w zakresie przewidzianym  niniejszymi ustawami.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z art.4¹.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z póź. zm.) i zgodnie z art. 10 ust .2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póź. zm.) uchwalany jest przez radę gminy.

            Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVI/208/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 konstruowanie i wykonanie gminnego programu podlega w/w ustawie, w szczególności dotyczy to trybu zlecania zadań publicznych (konkurs ofert).

W związku z powyższym przedstawiony program zawiera globalną kwotę jaką planujemy do realizacji zadań własnych, takich jak:

1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących   w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  i 15 w/w ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.

            Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obliguje do ogłoszenia konkursu ofert i dokonania wyboru podmiotów, którym gmina zleci zadanie. W konkursie będzie można wyłonić najlepszych, najefektywniejszych wykonawców konkretnych zadań .

Przedstawiony program określa zadania jakie będą powierzone lub wsparte w realizacji, realizatorzy zadań zostaną przedstawieni po rozstrzygnięciu otartego konkursu ofert w postaci szczegółowego harmonogramu.

Przedstawiony program został zaakceptowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do uchwały dołączono także diagnozę stanu problemów alkoholowych w mieście Tczewie stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

            W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie programu w przedstawionej formie.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Wydział Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 728
21 listopada 2008 12:26 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 15:31 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 listopada 2008 13:45 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.