Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

Projekt z dnia 13 października 2008r.

Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia .........................

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), art. 15 i 19 pkt.1 lit. „a" ustawy z dnia 19 12 stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz.U. z 2005 Nr 143, poz.1199; Dz.U z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje :

§1

Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:
1. Przy sprzedaży na stanowiskach do1m2 i za każdy dodatkowy m2 - 2,00 zł

2. Przy sprzedaży ze stołu o wymiarach 1,5m2 dla:
1) warzyw, owoców, nabiału, pieczywa, kwiatów i innych
produktów rolnych - 4,00 zł
2) pozostałych innych towarów - 15,00 zł

3. Przy sprzedaży ze stałego zadaszonego stanowiska i stołu
1) warzyw, owoców, nabiału, pieczywa, kwiatów i innych
produktów rolnych:
a) ze stołu 1,5m2 - 5,00 zł
b) na stanowiskach 9m2 - 30,00 zł
2) pozostałych innych towarów
a) ze stołu 1,5m2 - 20,00 zł
b) na stanowiskach 9m2 - 82,00 zł

4. Przy sprzedaży z pojazdu bez względu na rodzaj sprzedawanego towaru
1) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony - 40,00 zł
2) z samochody ciężarowego - furgon, chłodnia - 40,00 zł
3) z samochodu innego niż określony w punkcie 1 i 2 lub - 35,00 zł
przyczepy samochodowej

5. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej za sprzedaż na targowisku
przy ul.Targowej z ustawionych własnych namiotów
1) przy sprzedaży z namiotów o powierzchni do 5m2 włącznie - 22,00 zł
2) za powierzchnie gruntu zajętego pod namiot powyżej 5m2 za każdy
dodatkowy m2 - 10,00 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/255/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr inż. Włodzimierz Mroczkowski

 

 


UZASADNIENIE

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. tekst jednolity z 2006r. (Dz.U. 2006.121.844) art.15 i 19 nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalania wysokości opłat pobieranych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich przy założeniu, że maksymalna wysokość jednostkowej dziennej stawki opłaty targowej w 2009r. nie przekroczy kwoty 658,49 zł.
Poprzednia uchwała, którą podjęła Rada Miejska dla ustalenia stawek opłaty targowej była podjęta 28 grudnia 2000r. Po upływie 8 lat zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki opłat targowych.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 827
17 października 2008 15:17 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:16 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:16 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.