Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Projekt z dnia 21-08-2008 r.

Uchwała nr ............/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ........................2008 r.

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie


uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż gruntu, położonego w Tczewie przy ul. Armii Krajowej:
nr 185/2 o pow. 4.316 m2, obr. 4, KW 37946
nr 184/1 o pow. 18 m2, obr. 4, KW 37946,
nr 186/1 o pow. 18 m2, obr. 4, KW 37946
na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

U Z A S A D N I E N I E


W dniu 07 marca 2008 r. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie zwróciło się do Prezydenta Miasta Tczewa z wnioskiem o sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki nr 185, obr. 4, która będzie przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (47 mieszkań) w systemie deweloperskim. Osiągnięty tą drogą zysk Spółka przeznaczy w całości na budowę kolejnego budynku o 15 mieszkaniach w systemie TBS.

W wyniku podziału działki nr 185 powstała m. in. działka nr 185/2 o pow. 4.316 m2. Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Towarzystwa przeznaczono również dz. nr 184/1 o pow. 18 m2 oraz 186/1 opow. 18 m2.

Zgodnie z art. 37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia z drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przed podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza sie w całości na działalność statutową. Spełnienie przez Towarzystwo opisanego wyżej warunku umożliwia w zależności od woli Rady Miejskiej nabycie gruntu bez przetargu.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 982
17 października 2008 15:13 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:12 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.