Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 – 2013.

Projekt uchwały Prezydenta
z dnia 01 października 2008r.


Uchwała Nr..................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ........października 2008r

w sprawie: przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 - 2013.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1475; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ), po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej - Rada Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata 2008 - 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

mgr Włodzimierz Mroczkowski

 

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki na dzieckiem i rodziną.
Celem programu jest wzmocnienie funkcji rodziny, ograniczenie zjawiska patologii społecznych, zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcie dzieci i rodzin z terenu miasta Tczewa

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 619
17 października 2008 15:07 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:06 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:05 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.