Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 1.10 2008 r.

Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ..........................

w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" działającej w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art.8 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej(t.j.) ( Dz.U. z 2007r, Nr 155,poz.1095), zm. z 2007 r. nr 180 poz. 1280, 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116 poz. 732 i Nr 141, poz. 888, Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej

 

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się samorządową placówkę pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" działającą w ramach jednostki budżetowej Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie utworzonej uchwałą Nr XIII/109/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego - Centrum Edukacji Dorosłych i utworzenia zespołu publicznych placówek oświatowych - Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie zm. uchwałą nr XIX/179/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., zm. uchwałą nr XXXI/290/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku
2. Do zadań Domu Przedsiębiorcy w Tczewie należą w szczególności:
1) utworzenie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości, udostępniającego powierzchnię w szczególności podmiotom deklarującym podjęcie działań innowacyjnych, na podstawie regulaminu inkubatora,
2) prowadzenie współpracy w zakresie administracyjnej obsługi przedsiębiorcy.
3) szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z budżetu państwa i UE, pomocy publicznej, podatków i opłat lokalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
4) promowanie innowacyjnych kierunków w gospodarce i organizowanie ram współpracy m.in. z nowoczesnymi ośrodkami gospodarczymi i akademickimi regionu, w tym w formie projektów współfinansowanych z programów krajowych i Unii Europejskiej,
5) prowadzenie bazy informacyjnej nt. m.in. firm lokalnych, ofert i propozycji współpracy, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
6) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.

§ 2

Centrum Edukacji Dorosłych nadaje się nowy statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w którym:

1) utrzymuje się w mocy uregulowania i uzgodnienia części oświatowej CED_CKU i CED-ODN, nadane statutem stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie nr XXXI/290/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Edukacji Dorosłych- Centrum Kształcenia Ustawicznego za wyjątkiem wykreślenia § 36-42 dotyczących egzaminów eksternistycznych, które straciły moc w związku ze zmianą przepisów ustawowych.

2)W zakresie dotyczącym Domu Przedsiębiorcy w Tczewie dodaje się nowe § 4 pkt.3, § 5 ust.4, §17, § 18, § 55 i § 80 i zmienia się § 1 ust.1 i ust.4, § 19, § 20 i § 74, a nowe uregulowania i zmiany dotyczą nazwy, celu i zadań utworzonej jednostki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


mgr Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu wskazania instytucji (jednostki budżetowej) zdolnej do sprawnego zarządzania Domem Przedsiębiorcy w Tczewie w fazie realizacji celów projektu. Realizacja projektu "Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" wynika z realizacji punktu 7 Strategii Rozwoju Miasta Tczewa (uchwalonej uchwałą nr XXIII/188/2008 RM w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 roku), I Domeny Strategicznej „wzrost atrakcyjności gospodarczej, Celu Strategicznego I.1."wzmocnienie konkurencyjności miasta", Celu Operacyjnego nr 3.
" tworzenie warunków umożliwiających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Tczewie oraz Celu Operacyjnego nr 5 „wzmocnienie systemu działań marketingowych i informacyjnych wspierających rozwój gospodarczy miasta" oraz III Domeny o nazwie „wysoka jakość mieszkalnictwa i usług miasta", Cel Strategiczny III.2. "podnoszenie atrakcyjności mieszkaniowej i usługowej Tczewa", Cel Operacyjny 3. "tworzenie klimatu miasta o podwyższonej jakości życia i świadczonych usług w subregionie".
Strategia Rozwoju Miasta Tczewa wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, będącą realizacją wspólnotowej Polityki Spójności zawierającej Zintegrowane Wytyczne Mikroekonomiczne w zakresie polityki gospodarczej -„promowanie pro-przedsiębiorczej kultury i tworzenie środowiska wspierającego małą i średnią przedsiębiorczość".

W ramach projektu Dom Przedsiębiorcy w Tczewie przeprowadzony zostanie remont budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 5, o powierzchni użytkowej 630 m 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew. Budynek pochodzący z przełomu XIX i XX wieku zlokalizowany jest w rejonie staromiejskim. Obecnie obiekt, przestarzały technologicznie wynajmowany jest różnym organizacjom i instytucjom. W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych nastąpi jego przystosowanie do pełnienia funkcji publicznej - ośrodka promocji i stymulacji przedsiębiorczości i inkubatora. Adaptacja ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu przy zachowaniu jego zabytkowego charakteru, co ma związek realizacją Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.
Placówka zostanie wyposażona w ramach projektu w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt i narzędzia informatyczne, takie jak stanowiska komputerowe, oprogramowanie, serwer wraz z oprogramowaniem, meble biurowe, komplet mebli sali konferencyjnej oraz elektronikę sali konferencyjnej.
Po zakończeniu modernizacji obiektu, w fazie wdrażania celów projektu wprowadzone zostaną następujące działania lub wspieranie działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom lokalnych przedsiębiorców:
6) utworzenie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości, udostępniającego powierzchnię w szczególności podmiotom deklarującym podjęcie działań innowacyjnych, na podstawie regulaminu inkubatora,
7) prowadzenie współpracy w zakresie administracyjnej obsługi przedsiębiorcy.
8) szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z budżetu państwa i UE, pomocy publicznej, podatków i opłat lokalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
9) promowanie innowacyjnych kierunków w gospodarce i organizowanie ram współpracy m.in. z nowoczesnymi ośrodkami gospodarczymi i akademickimi regionu, w tym w formie projektów współfinansowanych z programów krajowych i Unii Europejskiej,
10) prowadzenie bazy informacyjnej nt. m.in. firm lokalnych, ofert i propozycji współpracy, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
6) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.
W ten sposób zostanie zainicjowane działanie operacyjne, polegające na stworzeniu warunków umożliwiających lokalizacje nowych i rozwój już istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze wskazaniem na nowoczesne technologie i integrację w obszarze przedsiębiorczości w regionie pomorskim oraz współpracę samorządu gminnego z innymi samorządami, które podejmują tego typu działania, z sektorem gospodarczym, w tym z instytucjami otoczenia biznesu. Realizacja celów założonego przedsięwzięcia przełoży się na rzecz wzrostu dochodów gminy, jej rozwój, i podnoszenie standardów jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie konkurencyjności i prestiżu miasta.

Planuje się wystąpienie o wsparcie dla zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Priorytet I, działanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Zadanie zostało ujęte w uchwalonym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

W związku z utworzeniem Domu Przedsiębiorcy w Tczewie w strukturze Centrum Edukacji Dorosłych, nadaje się nowy statut, w którym dotychczasowa część oświatowa i związane z nią uzgodnienia nie ulegają zmianie z wyjątkiem wykreślenia § 36-42 dotyczących egzaminów eksternistycznych, które utraciły moc w związku z wprowadzeniem zmian ustawowych. W nowym statucie w części dotyczącej Domu Przedsiębiorcy w Tczewie dodaje się nowe§ 4pkt.3, § 5 ust.4, § 17, § 18, § 55 i § 80 zmienia się § 1 ust. 1, § 19, § 74 w którym zmienia się nazwę, cel i zadania dotyczące utworzonej jednostki

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szlagowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 862
17 października 2008 15:03 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:02 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 15:00 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.