Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 – 2011.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 02.09. 2008 r.


Uchwała nr ............/......./2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ... ... 2008 r.


w sprawie: zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 - 2011.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , z 2003 r Nr 214 poz. 1806 , Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 , z 2005r nr 172 poz. 1441 z 2006r Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457 , Nr 181 poz 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974 , Nr173 poz. 1218 ) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 858 zm. z 2007r , Dz.U. Nr 147, poz. 1033 ), Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo - Budżetowej.

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Plan modernizacji i rozwoju i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


Włodzimierz Mroczkowski

UZASADNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedstawił Plan modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o. na lata 2009 - 2011. Plan ten zgodnie z treścią art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz.984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr173 poz.1808, z 2005 r. poz. 729, Nr 130 poz. 1088) określa:
1. planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
2. przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
3. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
4. sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o, na lata 2009- 2011 zakłada dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej .
Jest przygotowany zgodnie z kierunkami rozwoju Miasta Tczewa określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie. Plan zakłada coroczny wzrost środków własnych przeznaczonych na realizację inwestycji. Obejmuje zadania umożliwiające urbanizację nowych obszarów miejskich. Zabezpiecza także niezbędne środki stanowiące udział własny ZWiK Sp. z o.o. dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kolektora zbiorczego A2 od ul. Ceglarskiej do Os. Witosa . W planie przewidziano również modernizację oczyszczalni ścieków, zabezpieczono finansowanie działań wpływających na obniżenie kosztów funkcjonowania Zakładu.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 -2011 jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz potrzebami Miasta Tczewa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 694
17 października 2008 14:58 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 14:57 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.