Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych działających na terenie miasta Tczewa.

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych działających na terenie miasta Tczewa.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr.62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 97 ust.5 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz.1001)- Rada Miejska w Tczewieuchwala, co następuje:§ 1.

W uchwale Nr XIX/191/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych działających na terenie miasta Tczewa wprowadza się następujące zmiany:1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Świetlicy Środowiskowej, działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ustala się w wysokości odpowiadającej wartości produktów żywnościowych zakupionych na wyżywienie podopiecznych.

2.Wartość produktów żywnościowych stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności,

o której mowa w ust.1 określa się w oparciu o roczny koszt zakupu produktów żywnościowych z roku poprzedniego powiększony o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętych

w założeniach do budżetu miasta.”2) po § 3 dodaje się § 3 a w brzmieniu:

„§ 3 a. 1. Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych dzieci , prowadzonym przez organizację pozarządową, ustala się

w wysokości kosztów wyżywienia .

2. Koszt wyżywienia określa się w oparciu o kalkulację kosztów przedstawioną w ofercie przez podmiot realizujący zadanie.

3. Koszt wyżywienia , o którym mowa w ust. 2, ulega corocznie zmianie, począwszy od drugiego roku realizacji zadania o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , przyjętych w założeniach do budżetu miasta.”3) §6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.”

4) §7 otrzymuje brzmienie:

„§7.Usługi rehabilitacyjne, dowozy, dla osób przebywających w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §1 i §3 wykonywane są bezpłatnie.5) w §8 ust.1 po wyrazie „wsparcia” dodaje się wyrazy w brzmieniu: „o których mowa w §1 i §3”6) w §9 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy w brzmieniu: „oraz §3a.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006r.Przewodniczący

Rady Miejskiej w TczewieZenon Drewa

UzasadnienieW związku z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2006r. przez Prezydenta Miasta zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych dzieci do realizacji przez organizację pozarządową, zachodzi konieczność sprecyzowania szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tej placówce.

W związku z powyższym w dniu 31 grudnia 2005r kończy działalność Ośrodek Adaptacyjny MOPS, zajmujący się dotychczas dziećmi niepełnosprawnymi.

Z tego też względu zapis odnośnie opłaty za pobyt w tej placówce należało wyłączyć z uchwały w sprawie opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Świetlicy Środowiskowej, działających w strukturze MOPS , ustalona jest na dotychczasowych zasadach.Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych ustalono w oparciu o koszt wyżywienia z kalkulacji kosztów przedstawionej w ofercie organizacji pozarządowej, którą wybrano w drodze konkursu do realizacji tego zadania .W związku z wydzieleniem regulacji dot. Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych dzieci, prowadzonego poza strukturą MOPS, do nowego § 3a uchwały, należało dokonać stosownych zmian w pozostałych paragrafach uchwały.Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-06
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 566
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu