Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX / / 2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2005r.w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2006 rok.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759 i 2005r. Nr 172, poz. 1441 / i § 28 ust. 2 Statutu Miasta Tczewa ( Dz. Urz. Woj. Gd. z 2003r. Nr 99, poz. 1774 ) – Rada Miejska w Tczewie

uchwala , co następuje:§ 1

Uchwala się plan pracy na 2006 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej, po zasięgnięciu opinii wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – do zamiany terminów i tematyki sesji wynikających z planu określonego w § 1.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon Drewa

UzasadnienieZgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Miasta Tczewa Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie po uzgodnieniu propozycji Prezydenta Miasta przedkłada Radzie Miejskiej w Tczewie plan pracy Rady Miejskiej na 2006 rok uwzględniający terminy i tematy sesji z prośba o jego zatwierdzenie.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-06
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 465
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu