Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom.

Projekt z dnia 6 grudnia 2005 r.Uchwała Nr ……….

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia …..września 2005 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400) po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje§ 1Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2W uchwale Nr XXVI/251/2000 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przedszkola niepubliczne funkcjonujące w obiektach Gminy Miejskiej Tczew otrzymują budynki wraz z gruntem w użyczenie na warunkach określonych w umowach zawartych z Prezydentem Miasta”§ 3Traci moc:

a)uchwała Nr XXXVIII/362/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego oraz przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne,

b)uchwała Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego oraz przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne,

c)uchwała Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędu w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego oraz przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne

d)uchwała Nr XXIII/216/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego oraz przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący

Rady Miejskiej w TczewieZenon DrewaUzasadnienieZgodnie z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 z późniejszymi. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego oraz szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględnia w szczególności podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-07
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 659
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu