Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwała Nr ......................

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia ...............................

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w zw. art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Finansowo-Budżetowej Rada Miejska w Tczewieuchwala, co następuje:§ 1W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli przyjmuje się regulamin określający zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli stanowiący załącznik do uchwały.§ 2Traci moc uchwała Nr XXVIII/265/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli.

§ 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

1. Przewodniczący

2. Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon DrewaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela Rada Miejska określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu:

-wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

-szczegółowy sposób obliczania wygrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

-wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zgodnie ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzoną ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. istnieje obowiązek corocznego wydawania regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Regulamin stanowiący załącznik do uchwały jest oparty na regulaminie dotychczasowo obowiązującym. Podwyższono wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo z 4% do 5% od 1 września 2006 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-07
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 529
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu