Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.

Projekt Prezydenta Miasta

Tczewa z dnia 22.XII.2005r.

Uchwała Nr ……………/2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) i art. 109, 116, 119, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiany z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703: zmiany z 2005r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwala, co następuje:§ 1Ustala się dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości -107.349.038 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2006 rok w wysokości -113.824.795 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta na 2006 rok, w tym:

1) przychody w wysokości - 9.525.757 zł,

2) rozchody w wysokości - 3.050.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4

1. Ustala się plan rzeczowo-finansowy inwestycji miasta Tczewa na 2006 rok w wysokości 22.091.928 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.§ 6Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 640.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 640.000 zł.§ 7Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1) przychody w wysokości - 13.778.190 zł

w tym : dotacje z budżetu miasta - 2.418.000 zł

2) wydatki w wysokości - 13.774.300 zł

w tym : wpłaty do budżetu - ----

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.§ 8

Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 2.418.000 zł oraz ich zakres, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.§ 9Ustala się wielkość pozostałych dotacji z budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.§ 10Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:

1) przychody ogółem 420.000 zł

2) wydatki ogółem 420.000 zł.

§ 11Ustala się rezerwę w wysokości 500.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 300.000 zł,

- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej 200.000 zł.§ 12Ustala się prognozę długu budżetu miasta na lata 2006-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.§ 13Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań, pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, określonych w § 4 ust. 2,

5) zaciągania w trakcie roku budżetowego zobowiązań w zakresie wydatków bieżących do kwoty 4.000.000 zł z tytułu umów wieloletnich, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi programami prac, a także do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Tczew i termin zapłaty upływa w latach następnych.§ 14Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacyjnym “PANORAMA MIASTA”.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon DrewaZałączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-23
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 644
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu