Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Uchwała Nr …………../2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiany z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703: zmiany z 2005r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowejuchwala, co następuje:§ 11. Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w ust. 1 na dzień 30 czerwca 2006 roku.

§ 2Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacyjnym „PANORAMA MIASTA”.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon DrewaUzasadnienie


W myśl art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Mając na uwadze fakt, że zadanie dot. przebudowy istniejącej linii średniego napięcia na Os. Piotrowo ze względu na warunki pogodowe może zostać niezrealizowane do końca 2005 roku i będzie kontynuowane w roku 2006, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Skarbnik Miasta

Helena Kullas

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-06
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 718
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu