Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24.11.2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Projekt Prezydenta Miasta

Tczewa z dnia 15.11.2005r.

Uchwała Nr …………/2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 24 listopada 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) i art. 109, 116, 119, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiany z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703: zmiany z 2005r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowejuchwala, co następuje:§ 1W Uchwale Nr XXVII/251/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/281/2005 z dnia 31 marca 2005r., uchwałą Nr XXXIII/300/2005 z dnia 30 czerwca 2005r., uchwałą Nr XXXIV/310/2005 z dnia 6 lipca 2005r. oraz uchwałą Nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r., paragrafy 1, 2, 4, 5, 7 i 10 otrzymują nowe następujące brzmienie:1/ „ § 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2005 rok w wysokości - 91.931.988 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.2/ „ § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2005 rok w wysokości -102.157.988 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.3/ „ § 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok w wysokości 14.623.840 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.2. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4.3. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

4/ „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.5/ „§7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1) przychody w wysokości - 13.227.429 zł

w tym : dotacje z budżetu miasta - 2.367.000 zł

dotacje celowe na zakupy inwestycyjne - 10.000 zł

2) wydatki w wysokości - 13.207.029 zł

w tym : wpłaty do budżetu - ----

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.6/ „§ 10. Ustala się wielkość pozostałych dotacji z budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacyjnym “PANORAMA MIASTA”.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon DrewaUzasadnienieI. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 97.049 zł

w tym:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – pismo nr ST5-4820-22g/2005 Ministra Finansów z dnia 07.11.2005r. 18.000 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 zł,

- ujęcie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł umowa Nr Z/2.22/II/2.1/WUP/38/U/1/01/05 o dofinansowanie Projektu „Angielski dla Partnerstwa w Europie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2005-2006 przez Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie. Na 2005 rok kwota dofinansowania wynosi 47.049 zł. 47.049 zł,

- zwiększenie wpływów z usług obejmujących wpłaty uczestników Projektu „Angielski dla Partnerstwa w Europie” 12.000 zł,II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto 97.049 zł,

w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.049 zł,

z tego:

· zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń do nauki przez Gimnazjum Nr 1, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 18.000 zł,

· wydatki na wynagrodzenia lektorów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych wydatków w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Dorosłych Projektu „Angielski dla Partnerstwa w Europie” 59.049 zł,

· zabezpieczenie środków na realizację umowy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Gdańsk na zorganizowanie konferencji pt. „Dworce kolejowe jako katalizatory rewitalizacji”. Umowa realizowana będzie w latach 2005-2006. Pozostała kwota w wysokości 18.000 zł została zabezpieczona w projekcie budżetu miasta na 2006r. 12.000 zł.2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę netto 8.000 zł

w tym:

· zmniejszenie środków na realizację zadania „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie” z przeznaczeniem naStrona – 2 –zorganizowanie konferencji „Dworce kolejowe jako katalizatory rewitalizacji” 12.000 zł,

· zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł,

- na zakup karetki reanimacyjnej dla ZOZ w Tczewie. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 250.000 zł jest niewystarczająca. 10.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki w przedszkolu Nr 8 – protokół kontroli Sanepidu do naprawy lub zakupu nowej w trybie natychmiastowym 10.000 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków bieżących między działami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 5 – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:

- w związku z rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne dwuletnie urealniono kwoty przypadające do realizacji na 2006 rok.

- wykreślono dwa zadania:

1. Realizacja Plant Miejskich wraz z zabezpieczeniem murów jako zadanie jednoroczne.

2. Budowa Kociewskiego kompleksu aktywnego wypoczynku „KANONKA” w Tczewie, nie planuje się realizacji zadania w 2006 roku.

- wprowadzono nowe zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Rokickiej w Tczewie” zgodnie z uchwałą Nr XXXV/319/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2005r.,

- w zadaniu „Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie” urealniono kwoty przypadające do realizacji w 2005 roku wynikające z podjętego Zarządzenia Nr 1332 Prezydenta Miasta z dnia 15.11.br. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.Dokonano zmian w załączniku Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, gdzie pozostawiono tylko te projekty, na które podpisana już jest umowa o dofinansowanie z EFRR.

W załączniku Nr 7 zmieniono §§ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg źródeł powstawania tych dochodów - zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II-3011/89/05 z dnia 21 października br.

W załączniku Nr 8 wprowadzono dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 8 w wysokości 10.000 zł.Skarbnik MiastaHelena KullasZałączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-11-18
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 475
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu