Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r.W sprawie użyczenia karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.Uchwała Nr.............................

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia grudzień 2005r.

W sprawie użyczenia karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1159, oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 ) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetoweju c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:§ 1Wyraża się wolę przekazania, w formie umowy użyczenia karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność gminy Miejskiej Tczew, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.§ 2Do zawarcia umowy określającej w szczególności przedmiot użyczenia, jego przeznaczenie oraz sposób wykorzystania upoważnia się Prezydenta Miasta.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząc

Rady Miejskiej w Tczewie

mgr Zenon DrewaUzasadnienie

Gmina Miejska Tczew zarezerwowała w budżecie miasta na 2005r. środki pieniężne na zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem, której łączny koszt zakupu nie może przekroczyć 259.999,90 zł. Karetka zostanie użyczona Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup Karetki Reanimacyjnej wraz z wyposażeniem przeprowadziła Gmina Miejska Tczew.

Forma użyczenia przez Gminę Miejską Tczew zakupionej Karetki Reanimacyjnej wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie zostanie ustalona w odrębnej umowie po uzyskaniu zgody organu stanowiącego.

Szczegółowy opis i wartość przedmiotu użyczenia jego przeznaczenie oraz sposób wykorzystania określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie, a Prezydentem Miasta Tczewa.

W związku z powyższym wnoszę o pojęcie uchwały.Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-06
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 757
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu