Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 grudnia 2005r w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres do października 2006r.

Uchwała Nr XXXIX / / 2005

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres do października 2006r.

Na podstawie art.21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759 i 2005r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 99 , poz. 1774 / - Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na okres do października 2006 r.

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewiemgr Zenon DrewaUzasadnienie

Zgodnie z § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy na następny rok w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku.

Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- terminy odbywania posiedzeń,

Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-06
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 500
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu