Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2014 r. w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Magdziarz Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”.

                         Projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 11.12.2014 r.

 

 

Uchwała Nr II /            /2014

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Magdziarz Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (j.t Dz.U.  z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz Kapitułę Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co  następuje:

 

§ 1

 

Na wniosek Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW w Tczewie, po uzyskaniu pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje się Panu Tadeuszowi Magdziarz Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za zasługi dla miasta Tczewa oraz za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Tczewa w zakresie propagowania turystyki.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                        Przewodniczący

                                                                                                                         Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                                             Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie wniosku Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW w Tczewie o nadanie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Panu Tadeuszowi Magdziarzowi Kapituła Medalu również pozytywnie zaopiniowała wniosek, argumentując swoją decyzję w następujący sposób.

Kandydat do medalu, to człowiek zasługujący na to wyróżnienie z wielu powodów. Pracę zawodową rozpoczął w dniu 01.10.1970 roku jako brakarz, a zakończył 31.07.2011 roku w tej samej firmie jako specjalista kontroli jakości. Początkowa nazwa firmy to Fabryka Przekładni Samochodowych „POLMO”, a obecna to: „Eaton Truck Components SA”. Dzisiaj kandydat jest już na zasłużonej emeryturze. W czasie swojej długoletniej pracy ukończył wiele kursów zawodowych i uzyskał kilka certyfikatów dotyczących pracy. Otrzymał także wiele podziękowań od Zarządu firmy za swoja pracę oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Już w czasie pracy zawodowej jego największą pasją była turystyka. Dlatego w 1988 roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Potwierdzeniem tych zainteresowań było założenie z kilkudziesięcioma podobnymi pasjonatami Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”. Miało to miejsce w dniu 29 lutego 1992 roku. Specyficzna data. Członkowie klubu mówią, że ciągle są młodym klubem, gdyż data powstania pojawia się w kalendarzu, co cztery lata, a istnieją już w społeczności lokalnej 22 lata. W dniu 02.06.1998 roku została zarejestrowana terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (dalej PTTK) w Warszawie pod nazwą PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku. Z kolei w dniu 15.10.1998 roku istniejący już Klub „TRSOW” z siedzibą Muzeum Wisły w Tczewie, został zgodnie z § 32 Rozdziału IV Statutu Oddziału Regionalnego w Gdańsku PTTK formalnym Klubem PTTK. Klub działa w oparciu o uchwalony przez Oddział Regionalny, Regulamin Klubu PTTK  z dnia 25.11.1998 roku. Tadeusz Magdziarz od dnia powstania klubu zdobywa różne uprawnienia w zakresie turystyki. W dniu 22.02.2000 roku, uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego, a w dniu 26.06.2002 roku został Przodownikiem Turystyki Pieszej. Następnie w dniu 27.01.2007 roku uzyskał uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody PTTK, a w dniu 18.05.2012 roku został mianowany Instruktorem Krajoznawstwa Polski. W czasie swojej działalności otrzymał również odznaczenia turystyczne PTTK. I tak w dniu 27.02.2007 roku otrzymał złotą honorową odznakę PTTK, W dniu 11.02.2009 roku srebrną, a w dniu 12.01.2012 roku złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.  W międzyczasie w dniu 19.07.2010 roku otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla turystyki”. Z kolei w dniu 13.02.2013 roku otrzymał odznakę „Za wytrwałość w turystyce pieszej” II stopnia. Te wyróżnienia oraz zaangażowanie w sprawy turystyki w ramach działalności klubu zdecydowały, że po śmierci poprzednika Romana Klima w 2000 roku objął i piastuje do dnia dzisiejszego funkcję prezesa Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”.

Poza tymi odznaczeniami Tadeusz Magdziarz otrzymał również wiele podziękowań i wyróżnień dotyczących działalności klubu.

Ponadto również Klub „TRSOW” prowadzony przez Tadeusza Magdziarza otrzymał w dniu 28.02.2002 roku dyplom z okazji 10-lecia istnienia Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”, W 2008 roku podziękowanie za wspólne działania na rzecz realizacji Projektu „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”, w dniu 07.12.2010 roku gratulacje za zgodne upamiętnienie wybitnego krajoznawcy Pomorza Romana Klima, a także przyznano Nadwiślańskiemu Klubowi Krajoznawczemu „TRSOW” w dniu 12.01.2012 roku złotą honorową odznakę PTTK.

Tadeusz Magdziarz w związku z działalnością klubu, swoją pasją oraz propagowaniem turystyki w społeczności lokalnej umieszczał w różnych czasopismach materiały związane z działalnością klubu, turystyką regionalną, zabytkami regionalnymi oraz szlakami turystycznymi. Pierwszy artykuł zamieścił w 1996 roku w czasopiśmie „Poznaj swój kraj” na stronie Panorama miast turystycznych - Tczew pod tytułem „Spotkanie z historią”.

Należy również dodać, że kandydat jest współautorem wraz z Kazimierzem Ickiewiczem przewodników turystycznych „Po Tczewie i okolicy”. Pierwszy ukazał się w 2000 roku, a drugi w 2013 roku. Ponadto Tadeusz Magdziarz, jak wcześniej wspominaliśmy posiadający uprawnienia przewodnika, jako prezes klubu „TRSOW” oprowadza różne grupy turystyczne po terenie naszego pięknego miasta.

Podsumowując działalność Tadeusza Magdziarza ze wszech miar zasługuje na nadanie mu Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.

 

 

                                                                                                                                               Wiceprzewodniczący

                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                                                                               Kazimierz Ickiewicz

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2014 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 645
23 grudnia 2014 14:09 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)