Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.12.2014 r. zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 09.12.2014

 

Uchwała Nr ……//2014

Rady  Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. z 2014r. poz. 1628) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii komisji Finansowo – Budżetowej  

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2007r. Nr 85, poz. 1337), zmienionej uchwałą Nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r.  (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2008r. Nr 60, poz. 1697); uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2011r. Nr 12, poz. 319)  oraz   uchwałą Nr XLVII/380/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2014r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 3326) wprowadza się następujące zmiany:

 § 2  pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2  pkt 2. Ustala się inkasentem Tomasza Albrycht prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „TOMASZ ALBRYCHT HOTEL CONSULTING” z siedzibą w Juracie  do poboru opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie do dnia 3 listopada 2018 roku”.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Tczewie

 

     Mirosław Augustyn

 

Wytworzyła:

J.Bielecka

Uzasadnienie

 

 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr XLVII/380/2014 z dnia 25 września 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zarządziła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Tczewie za czynności dokonywane przez Urząd Skarbowy i Getin Noble Bank SA za czynności dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

W związku z przejęciem obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Tczewie przez Getin Noble Bank S.A. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kompleksową obsługę budżetu Starostwa Powiatowego, punkt kasowy Starostwa Powiatowego w Tczewie obsługiwany jest przez podwykonawcę Getin Noble Bank S.A.-Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą jako Krajowa Instytucja Płatnicza w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Zgodnie z art. 2pkt 1 w/w ustawy Agentem działającym w imieniu i na rzecz Monetia Sp. zo.o., czyli firmą świadczącą faktyczne usługi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie jest Tomasz Albrycht prowadzący działalność gospodarczą jako HOTEL CONSULTING Tomasz Albrycht z siedzibą w Juracie. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem usługi w zakresie obsługi kasowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Tczewie świadczone będą do dnia 03.11.2018r.

W związku z powyższym Pan Tomasz Albrycht działający pod marką Hotel Consulting Tomasz Albrycht z siedzibą w Juracie złożył w dniu 27.11.2014r. pismo z prośbą o ustanowienie w/w firmy jako inkasenta opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 22, poz. 1635 z późn. zm.) tylko rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Tczew, 09 grudnia 2014r.

                                       

SKARBNIK MIASTA

       Helena Kullas

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2014 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 535
15 grudnia 2014 08:26 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [inkaso.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2014 08:24 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)