Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.

Projekt Komisji Rewizyjnej

z dnia 27.11.2013r.

 

 

Uchwała Nr XXXIX/    /2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

 

       w sprawie :  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2014r.  

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz. 1318 ) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  Nr 146, poz. 2838 / - Rada Miejska w Tczewie  

 

 

uchwala co następuje:

 

 § 1

 

      Zatwierdza się  plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Tczewie

 

       Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 / i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia półroczny plan kontroli.

Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu kontroli lub jego części.

Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                           Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                          Kazimierz Ickiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 482
09 grudnia 2013 09:43 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_punktu_78.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 09:42 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_78.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 09:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)