Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.12.2013r.

   Uchwała Nr …………………

 Rady Miejskiej w  Tczewie

z dnia ……………………..

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318), art.6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej – Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co następuje:

§ 1.

1.       Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2.       Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 2.

 

§ 2.

1.       Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,60 zł  za 1 osobę na miesiąc .

2.       Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 11,40  za 1 osobę na miesiąc.

3.       Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i następne dzieci, do ukończenia 18-go roku życia, zamieszkujące daną nieruchomość w rodzinie wielodzietnej, w wysokości określonej:

1)    w ust. 1 – w wysokości 5,00 zł na miesiąc,

2)    w ust. 2 – w wysokości 1,00 zł na miesiąc.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w  Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty i jej zmiana Nr XXXIII/267/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1132 i poz. 2961)

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                                                                                                                               

 

Wytworzyła: Iwona Base                                                                                                                                                                                                      


        Przewodniczący       

                                                                                                 Rady Miejskiej w Tczewie

                                                                                                 Mirosław Augustyn   UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną analizą poniesionych kosztów na realizację nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływami dokonywanych wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, powstała możliwość obniżenia kosztu jednostkowego opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

 

Została wyliczona nowa wielkość opłaty, która wyniesie 11,40 zł/os.

 

Przewidywane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych   -        4 100 000 zł

Koszty realizacji systemu za okres 18 m-cy wyniosą                      - ok. 11 000 000 zł 

Zabezpieczone w budżecie środki na rok. 2014                              -         7 000 000 zł

 

Liczba osób zgodnie ze złożoną deklaracją - 51 108

w tym:

selektywnie - 45 730 os.

nieselektywnie – 5 378 os.

 

Zakładamy, że w roku 2014 wszyscy, którzy złożyli deklarację będą zbierać odpady

selektywnie – 7 000 000,00 zł : 51 108 os. : 12 m-cy = 11,42 zł ≈ 11,40 zł/os. za odpady selektywnie zbierane.

 

Stawkę za odbiór odpadów selektywnie zbieranych można obniżyć o 1,60 zł

 

    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 715
09 grudnia 2013 09:31 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_76.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 09:31 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)