Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 19.12.2013 r. zmieniający uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew

projekt prezydenta z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

Uchwała Nr …………………

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia  ……………………                             

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr  45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016, z 2013 r. poz. 747 i poz. 983) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§1 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Tczew dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew w kwocie 350 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1 udziela się żłobkom począwszy od dotacji za miesiąc styczeń 2014 r.”

2)     W § 2 ust. 1 skreśla się pkt 2),

3)     W § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach o ile pozwalają na to środki finansowe budżetu miasta, na wniosek osoby prowadzącej żłobek Prezydent Miasta Tczewa może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 i udzielić dotację w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          

                                              Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy.  Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miasta Tczewa w drodze uchwały.

W 2013 roku dotacja wynosiła 300 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka,

W budżecie miasta na rok 2014 podwyższono wysokość dotacji do 350 zł.

Ponadto usunięto zapis dotyczący konieczności składania przez osobę prowadzącą żłobek wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na dany rok oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do placówki, gdyż osoba otrzymująca dotację co miesiąc składa informację zawierającą faktyczną liczbę dzieci objętych opieką.

Istotną zmianą wprowadzoną w uchwale jest także zapis dający Prezydentowi Miasta Tczewa możliwość udzielenia dotacji osobie prowadzącej żłobek w dowolnym terminie, pod warunkiem złożenia przez tę osobę wniosku o udzielenie dotacji.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2013 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 649
09 grudnia 2013 09:26 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_75.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2013 09:25 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)