Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15

Uchwała Nr …/…/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia ……………2013 r.

 

w sprawie      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew położonego przy ul. Konarskiego 15

 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz. 963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197, poz. 1307; Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341; Nr 106, poz. 622; Nr 115, poz. 673; Nr 129, poz. 732; Nr 130, poz. 762; Nr 135, poz. 789; Nr 163, poz. 981; Nr 187, poz. 1110; Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529; z 2013 r. poz. 1429) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo – Budżetowej,

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  na czas oznaczony od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., lokalu użytkowego, o powierzchni 16,77 m2,znajdującego się w budynku przy ul. Konarskiego 15, w celu prowadzenia dentystycznej indywidualnej praktyki lekarskiej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie

 

Spółka partnerska Holz, Marko – Usługi pielęgniarskie w zakresie środowiskowo-rodzinnym wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego, o powierzchni 16,77 m2, przy ul. Konarskiego 15, która wygaśnie z dniem 30 czerwca 2013 r.

 

Równocześnie Panie ..................................... i ..................................., prowadzące gabinety stomatologiczne w przyległych lokalach oddanych w najem do dnia 31 grudnia 2025 r., wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy najmu zwolnionego lokalu w drodze bezprzetargowej od dnia 01 lipca 2013 r.

 

Lokal będący przedmiotem wniosku byłby wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze oraz w celu przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zgodnie z wytycznymi sanepidu. Nadmienić należy, że oba lokale mają wspólne wejście, toaletę, liczniki energii oraz wody.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew na czas oznaczony od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. jest uzasadnione zarówno z uwagi na interes Miasta jak i Wnioskodawczyń.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 731
14 czerwca 2013 11:16 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_1211.pdf] do dokumentu.
14 czerwca 2013 11:14 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych dokumentu.
14 czerwca 2013 11:13 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika [punkt_1211.pdf] z dokumentu.