Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Projekt Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 10.06.2013 r.

 

UCHWAŁA NR ……/……./2013

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia …………czerwca 2013 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. poz. 951, z 2013r. poz. 21 i poz. 228) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie


                                                                                                  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w  Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 1130) wprowadza się następujące zmiany:

1/załącznik nr 1 określony w § 1 stanowiący wzór deklaracji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                          Mirosław Augustyn

U z a s a d n i e n i e

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 6 marca 2013r. upoważniła radę gminy do różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, czy ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, spełniających ustalone przez nią kryteria, oraz do szczegółowego określenia zasad ustalania tych opłat.

 

Zmiany zawarte w art. 6k ust. 4 znowelizowanej ustawy, dają obecnie możliwość zróżnicowania stawek opłat niezależnie od nałożonego obowiązku wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty, który został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVIII/228/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27.02. 2013r. pod poz. 1132, określiła warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2.

 

Ponieważ Rada Miejska w Tczewie, mając na celu wsparcie i ochronę rodzin wielodzietnych, dokonuje zmiany w uchwale Nr XXVIII/228/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.,  wprowadzając zróżnicowane opłaty dla tych rodzin, które wychowują więcej niż dwoje dzieci należy również zmienić treść uchwały Rady Miejskiej w  Tczewie Nr XXVIII/230/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 1130), poprzez dodanie w dotychczasowej deklaracji nowych rubryk określających wysokość ulgi i uprawnionych do ulgi.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 642
21 czerwca 2013 12:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [deklaracja_____.pdf] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:33 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_129.pdf] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:32 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.