Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

 Projekt Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 10.06.2013 r.

 

UCHWAŁA NR ……/……./2013

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia …………czerwca 2013 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. poz. 951, z 2013r. poz. 21 i poz. 228) po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej - Rada Miejska w Tczewie


          uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W § 2 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1132) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

 

    „3.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i następne małoletnie dziecko, do ukończenia 18-go roku życia, zamieszkujące daną nieruchomość w rodzinie wielodzietnej, w wysokości określonej:

1/ w ust. 1 – w wysokości 5,00 zł na miesiąc,

2/ w ust. 2 – w wysokości - 1,00 zł na miesiąc.

    4. Prawo do ustalenia opłaty na podstawie ust. 3 przysługuje po złożeniu nowej deklaracji. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                            Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Tczewie

 

 

                                                                                          Mirosław Augustyn

 

U z a s a d n i e n i e

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391, zpóźn. zm.), która weszła w życie z dniem 6 marca 2013r. upoważniła radę gminy do różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, czy ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, spełniających ustalone przez nią kryteria, oraz do szczegółowego określenia zasad ustalania tych opłat. Delegację zawiera dodany do art. 6k ust. 4 ustawy, który wskazuje ponadto, że rada gminy może podejmować decyzje w zakresie objętym delegacją, określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2.

 

Rada Miejska w Tczewie uchwałą Nr XXVIII/228/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27.02. 2013r. pod poz. 1132, określiła warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2.

 

Zmiany zawarte w art. 6k ust. 4 znowelizowanej ustawy, dają obecnie możliwość zróżnicowania stawek opłat niezależnie od nałożonego obowiązku wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty, który został wprowadzony uchwałą Nr XXVIII/228/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

 

Rada Miejska w Tczewie, mając na celu wsparcie i ochronę rodzin wielodzietnych, dokonuje niniejszą uchwałą zmiany w uchwale Nr XXVIII/228/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.,  wprowadzając zróżnicowane opłaty dla tych rodzin, które wychowują więcej niż dwoje dzieci.

 

Skutek finansowy wynikający z niniejszej uchwały, na dzień dzisiejszy jest trudny do wyliczenia. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że kwota powyższa nie powinna być wyższa niż 300 000 zł.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 721
14 czerwca 2013 10:29 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_128.pdf] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:28 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.