Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekt Prezydenta Miasta

 z dnia 05.06.2013

 

Uchwała Nr ………./2013

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r.  Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 zmiany z 2002r. Nr 216, poz. 1824; z 2003r. Nr 217, poz. 2124; z 2005r. Nr 157, poz. 1316; Nr 183, poz. 1538; Nr 184, poz. 1539; Nr 249, poz. 2104; z 2008r. Nr 231, poz. 1547; z 2009r. Nr 131, poz. 1075; Nr 157, poz. 1241; Nr 165, poz. 1316 z 2011r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013r. poz. 433) Rada Miejska w  Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

 

u c h w a l a, c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 1. Gmina Miejska Tczew wyemituje w 2013 roku obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 12.000 (dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych).
 2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2 (dwóch) seriach:

a) obligacje 12-letnie na kwotę 6.000.000 PLN,

b) obligacje 13-letnie na kwotę 6.000.000 PLN.

 1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
 2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

 

§ 2

Środki pozyskane z obligacji przeznaczone zostaną na:

 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tczewa na rok 2013, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2013 roku,
 2. spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, których termin spłaty upływa w 2013 roku.

 

§ 3

 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
 2. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

§ 4

 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
 3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 5

 1. Wykup obligacji nastąpi:

a) w 2025 roku dla obligacji 12-letnich,

b) w 2026 roku dla obligacji 13-letnich,

 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 2. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 3.  Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu.

 

§ 6

 1. Postanawia się zabezpieczyć w budżetach Miasta Tczewa w latach 2014-2026 środki na pokrycie kosztów obsługi emisji obligacji, które pochodzić będą z dochodów bieżących budżetu miasta Tczewa.
 2. Postanawia się zabezpieczyć w budżetach Miasta Tczewa w latach 2025-2026 środki na wykup obligacji, które pochodzić będą z dochodów budżetu miasta lub zaciągniętych kredytów, czy wyemitowanych obligacji komunalnych.

 

§ 7

 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi, który zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Tczewie

 

  Mirosław Augustyn

Uzasadnienie

Po rozpoznaniu warunków na rynkach finansowych i uzyskaniu informacji o przebiegu przetargów na kredyty dla wybranych jst, okazało się, iż korzystniejsze dla Miasta – z uwagi na niższe koszty oraz pewniejsze z punktu widzenia możliwości pozyskania środków finansowych – jest wyemitowanie obligacji. W obecnie panującej sytuacji na rynkach kapitałowych pozyskanie kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych jest o wiele trudniejsze, albowiem coraz mniej banków jest zainteresowanych tego rodzaju finansowaniem.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Tczewie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2013, związanego z wydatkami na inwestycje oraz spłatę części wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, których termin spłaty upływa w 2013 roku.

Planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 12.000.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji na podstawie najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Tczew, dnia 05.06.2013r.

 

SKARBNIK MIASTA   

Helena Kullas      

                                                              

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 609
14 czerwca 2013 10:08 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_123.pdf] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:07 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.