Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.06.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

 

Projekt Prezydenta Miasta

 z dnia 12.06.2013r.

 

Uchwała  Nr ………/2013

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. w Dz. U. z 2013r. poz. 594) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r.  Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456; poz. 1548) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2013-2028 zmienionej uchwałą
Nr XXX/249/2013 z dnia 28 marca 2013r.; uchwałą Nr XXXI/252/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.

§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2013-2026 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości”.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach
2013-2016 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

                                                                                                           Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2013 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów.

Z uwagi na mniejszą kwotę obligacji, jaką miasto wyemituje w 2013r. zmniejszeniu uległa kwota zadłużenia miasta w roku 2013 i latach następnych – kol. 6 zał. Nr 1 do uchwały.

Skrócony został również okres wykupu wyemitowanych obligacji tj. na lata 2025-2026, a nie jak zakładano poprzednio do 2027 roku – kol. 5.1 zał. Nr 1 do uchwały.

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych skorygowane zostały wydatki na obsługę zadłużenia miasta w latach 2014-2026 – kol. 2.1.3 zł Nr 1 do uchwały.

W załączniku przedsięwzięć do WPF stanowiących zał. Nr 2 do uchwały wprowadzono do wydatków bieżących zadanie pn.: „Dostęp do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie” realizowane w latach 2013-2016 w łącznej kwocie 31.500 zł oraz do wydatków majątkowych zadanie pn.: „Wykonanie makiety Tczewa na wystawę „20 lat wolności. Tczew 1920-1939”
w łącznej kwocie 50.000 zł realizowane w latach 2013-2014.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Tczew, dnia 12.06.2013r.

SKARBNIK MIASTA

      Helena Kullas

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2013r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2013 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 539
14 czerwca 2013 10:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_punktu_122.xls] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_punktu_122.xls] do dokumentu.
14 czerwca 2013 10:03 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_122.pdf] do dokumentu.