Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Projekt Prezydenta Miasta

 z dnia 11.12.2012r.

 

Uchwała Nr ……./2012

Rady  Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – Budżetowej

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2012 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których mowa w § 1, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym „PANORAMA MIASTA”.

                                                                                             

  Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Tczewie

 

                                                                                           Mirosław Augustyn


Uzasadnienie

 

W dniu 30 listopada 2012r. i 11 grudnia 2012r. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów złożyła do Prezydenta Miasta wniosek o uwzględnienie w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18-rewitalizacja w kwocie 508.722 zł.

Ze względu na zły stan techniczny budynku i jego postępującą degradację konieczne było wykonanie kilku zmian w dokumentacji budowlanej. Ponadto, mimo iż stan zaawansowania prac budowlanych jest zgodny z harmonogramem, zapisy umowy nie dają możliwości ich fakturowania. Zgodnie z umową wykonawca ma prawo otrzymania zapłaty za elementy robót wykonane w 100%, a większość dotychczas wykonanych prac nie spełnia tego wymogu.

Ostateczny termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2013r.

2. Przebudowa budynku przy ul. Lecha 5 w Tczewie w kwocie 37.245 zł.

Z uwagi na odmowę dostępu do mieszkania nr 4, bez którego nie jest możliwe przeprowadzenie przebudowy budynku Biuro Prawne wszczęło procedurę egzekucji komorniczej. Dostęp do lokalu będzie możliwy dopiero po przeprowadzeniu tej procedury.

Ostateczny termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.03.2013r.

3. Rewitalizacja obszaru zdegradowanego „ Planty Staromiejskie” – oznakowanie szlaków w kwocie 137.760 zł i inspektorzy nadzoru w kwocie 95.940 zł.

Ze względu na warunki atmosferyczne nie pozwalające na prowadzenie prac budowlano-montażowych zadanie nie jest możliwe do zrealizowania do 31.12.2012r.

Ostateczny termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2013r.

W dniu 10 grudnia 2012r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o ujęcie w wykazie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 pozostałej części umowy nr 275/05/2011 z dnia 12.05.2011r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 6 marca 2012r. (którym wprowadzono zmiany
w harmonogramie prac) dotyczącej wykonania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa na kwotę 68.880,00 zł. Powyższe jest podyktowane niewykonaniem przez Wykonawcę „Diogenes Studio” Spółka z o.o. Gdańsk w terminie oczekiwanych poprawek i nie zakończenia zadań zapisanych w harmonogramie prac. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2013r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca roku następnego.

Mając na uwadze fakt, że w/w zadania inwestycyjne i bieżące w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w 2013 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.                                                                               

       Skarbnik Miasta

 

       Helena Kullas

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 16:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 613
13 grudnia 2012 16:54 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_punktu_83.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:53 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_83.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.