Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Projekt Prezydenta Miasta

 z dnia 12.12.2012r.

Uchwała  Nr ……./2012

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r.  Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 zm. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/116//2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024 zmienionej uchwałą
Nr XIX/155/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.; uchwałą Nr XXI/172/2012 z dnia
28 czerwca 2012r.; uchwałą Nr XXIV/183/2012 z dnia 27 września 2012r. oraz uchwałą
Nr XXVI/206/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2012-2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości”.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach
2012-2016 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

                                                                                                           Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn


Uzasadnienie

 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Tczew, dnia 12.12.2012r.

SKARBNIK MIASTA

                                            Helena Kullas     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 16:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 738
13 grudnia 2012 16:47 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_punktu_82.xls] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:46 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1projekt_punkt_82.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:46 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_82.pdf] do dokumentu.