Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok.

 

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 13.12.2012r.

Uchwała ……/2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 2; art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

 

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XVI/133/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., uchwałą Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.; uchwałą Nr XXI/171/2012 z dnia 28  czerwca 2012r., uchwałą Nr XXIV/182/2012 z dnia 27 września 2012r. oraz uchwałą
Nr XXVI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości                   -    182.907.347 zł,

w tym:

a)      dochody bieżące w kwocie                                                148.233.678 zł,

b)      dochody majątkowe w kwocie                                            34.673.669 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

„2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości                          -    192.270.257 zł,

w tym:

a)      wydatki bieżące w kwocie                                                149.455.374  zł,

b)      wydatki majątkowe w kwocie                                             42.814.883 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

„3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

2)   w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości                                     9.362.910 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.362.910 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie                                  12.362.910 zł,

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

3)   w § 4 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

4)        w § 6  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości 1.103.919 zł, wydatki w wysokości 1.103.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

5)        w § 7 ust.  2 pkt b) i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 10.480.723 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

 „3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.954.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

6)        Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

                                       Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Tczewie

 

Mirosław Augustyn


Uzasadnienie

 

1)      ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto                                                                                                                              –                                                                                                                                       674.722 zł,

w tym:

-       dochody bieżące o kwotę                                                               -     212.722 zł,

-       dochody majątkowe o kwotę                                                         -     462.000 zł.

1A) zwiększenie planu dochodów o kwotę                                                                         –   1.274.722 zł

z tytułu:

a)      zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok w związku ze wzrostem składki rentowej od 1 lutego 2012r.                                                                                      – 458.600 zł,

b)      otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”                                                           – 462.000 zł,

c)      przyznanej części rekompensującej subwencji ogólnej na 2012r. na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych   – 241.257 zł,

d)     przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących przeznaczonych na zadania z zakresu organizacji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3          –                                                                                                                                  18.804 zł,

e)      otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok –     2.061 zł,

f)       zwiększenia planowanych dochodów gminnych jednostek organizacyjnych (wnioski złożone przez Szkołę Podstawową Nr 12 – 2.000 zł i Przedszkole Nr 8 – 10.000 zł)           –   12.000 zł,

g)      zwiększenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych (od osób prawnych – 10.000 zł; od osób fizycznych – 20.000 zł)                                          –   30.000 zł,

h)      zwiększenia planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                –                                                                                                                                  50.000 zł.

1B) zmniejszenia planu dochodów o kwotę                                                                         –     600.000 zł

z tytułu:

a)      wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych – 200.000 zł; od osób fizycznych – 300.000 zł)                                                                                                             – 500.000 zł,

b)      wpływów z opłaty skarbowej                                                                                   – 100.000 zł.

 

2)      ZWIĘKSZENIE budżetu miasta po stronie wydatków
 o kwotę netto                                                                                                   –    12.000 zł,


 

w tym: 

-       wydatki bieżące o kwotę                                                                -       12.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)      zwiększenie planu wydatków placówek oświatowych (SP Nr 12 –
2.000 zł; P-le Nr 8 – 10.000 zł) w związku z uzyskaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano                                                                                        –   12.000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę
662.722 zł, tj. do kwoty 9.362.910 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.362.910 zł.

W załączniku Nr 9 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 17.150 zł w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne, planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem większych wpływów z odpłatności za obiady w stołówce Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum Nr 1.

W rozdz. 80101 -darowizny w SP nr 7 zmniejszono o kwotę 910 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zwiększając jednocześnie o kwotę 910 zł plan dochodów
i wydatków w rozdz. 80103 -darowizny, w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla
klas „0”.

Ponadto w rozdz. 80101 - darowizny zwiększono o kwotę 3.000 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w związku z otrzymaniem darowizny na zakup pomocy dydaktycznych do sali przyrody w SP nr 12.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Tczew, dnia 13.12.2012r.     

  

SKARBNIK MIASTA 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  Helena Kullas 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 16:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 707
13 grudnia 2012 16:42 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_pkt_81.xls] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_81.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:40 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.