Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.

Projekt Uchwały Prezydenta Miasta z dnia 23.11.2012 r.


Uchwała nr ...............

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia .........................

 

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”

Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675)Nr 40,poz .230 z 2011 r. Nr 21poz.113,117,poz. 679,134,poz. 777, 1409, poz.887, 219, poz.1287 i z 2012r.poz.567) i art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857 z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230) oraz art. 411 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala co następuje:

§ 1.

Gmina Miejska Tczew postanawia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn."System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" do kwoty 1 573 266,00 zł (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie”.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1. Umowa określi szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

Mirosław Augustyn

 

 

Uzasadnienie:

 

Projekt „Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie” swoim zasięgiem obejmie szkołę podstawową nr 12, gimnazjum nr 1 oraz Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie - zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą budżetową. Okres realizacji projektu wynosi 2 lata. Realizatorem projektu jest Urząd Miejski w Tczewie, koszt projektu to 5 845 960 PLN, w tym udział Gminy Miejskiej Tczew wynosi 4 272 694 PLN.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedłożenie przez Gminę Uchwały Rady Miejskiej w sprawie możliwości przyjęcia dotacji ze środków NFOŚiGW.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 742
10 grudnia 2012 12:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_811.pdf] do dokumentu.
10 grudnia 2012 12:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.