Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

Projekt Komisji Rewizyjnej

 z dnia 21.11.2012r.

 

Uchwała Nr XXVII/    /2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

        w sprawie :  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

 

               Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327;  Nr 138, poz. 974;   Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111;  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,  poz. 230,  Nr 106 poz. 675  oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777;   Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012r. poz. 567 ) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 146, poz. 2838 / - Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala co następuje:

 

              § 1

 

Zatwierdza się  plan  pracy  Komisji Rewizyjnej na 2013 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Tczewie

 

       Mirosław Augustyn

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z póź. zm. / i § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy na następny rok.

Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- terminy odbywania posiedzeń,

Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                     Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                    Kazimierz Ickiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 715
07 grudnia 2012 12:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_pkt_815.pdf] do dokumentu.
07 grudnia 2012 12:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_815.pdf] do dokumentu.
07 grudnia 2012 12:03 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.