Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej i powołania do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014.

Projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 06.12.2012r.                                                                                                                                                                               

 

Uchwała Nr XXVII/      /2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

w sprawie odwołania Krzysztofa Kordy ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej   i powołania do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2010-2014.

 

 

          Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz.  220  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,  poz.1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162¸ poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102¸ poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759  z  2005 r. Nr 172,  poz. 1441 i Nr 175,   poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458  z 2009r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz  z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281z 2012r poz. 567)  i § 18 Statutu Miasta Tczewa   - Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala , co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się radnego Krzysztofa Kordę ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie, powołanego uchwałą  Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  14 grudnia 2010 roku w sprawie  ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2010-2014 i powołuje się do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Tczewa

 

       Mirosław Augustyn

 

                                                                                               

Uzasadnienie

 

 

Radny zwrócił się z prośbą o zamianę z dniem 20 grudnia 2012r. uczestnictwa w pracach komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie tj. wystąpienia ze składu Komisji Finansowo-Budżetowej i wstąpienie do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie, jak w projekcie uchwały.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Tczewa

 

                                                                                                    Mirosław Augustyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 687
07 grudnia 2012 11:54 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_813.pdf] do dokumentu.
07 grudnia 2012 11:53 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.