Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29.09.2011r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011- 2016 ”.

 

                                                                                           Projekt Prezydenta z dnia 5 września 2011r.

                                                                   

Uchwała Nr ………..2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia … 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew  na lata 2011- 2016 ”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz.1759 i z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr  223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz.777), w związku z art. 21 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266; zm. z 2006r. Nr 86, poz. 602;  Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193; Nr 249 poz. 1833; z 2007r. Nr 128 poz.902, Nr 173 poz. 1218; z 2010r. Nr 3 poz. 13) - Rada Miejska w Tczewie - po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Polityki Społecznej, uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011 - 2016 – określony  szczegółowo  w  załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiący jej integralną część.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

        Przewodniczący

Rady Miejskiej w Tczewie

 

   Mirosław Augustyn

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (z późniejszymi zmianami) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zgodnie z art.21 ust.1 Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opracowane na co najmniej pięć kolejnych lat.

W ramach powołanego przez Prezydenta Miasta Zespołu mieszkaniowego z udziałem radnych, na roboczych spotkaniach, wypracowano ostateczną wersję Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011 - 2016, określoną szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącą jej integralną część.

 

 


projekt Prezydenta z dn. 5 września 2011r.
zał. do uchwały Nr  ..................

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY MIEJSKIEJ TCZEW NA LATA 2011 - 2016.

 

 

     Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy zawiera cele i zadania mieszkaniowego zasobu gminnego, kierunki gospodarowania lokalami, informację o stanie technicznym budynków, informację o remontach i zasady przeprowadzania remontów, informację i zasady dotyczące budynków przeznaczonych do rozbiórki lub sprzedaży po wykwaterowaniu mieszkańców, informację o budynkach przeznaczonych do rewaloryzacji urbanistycznej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Tczew, informację i plany dotyczące budownictwa komunalnego, zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, zasady polityki czynszowej, sposób zarządzania zasobem komunalnym, informację o źródłach finansowania gospodarki komunalnej oraz inne działania na rzecz usprawnienia zarządzania zasobem mieszkaniowym.

 

I. Mieszkaniowy zasób gminy – cele i zadania.

 

    Podstawowym zadaniem Gminy Miejskiej Tczew jest tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Tczew na dzień podjęcia uchwały tworzy 2416 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych, w tym:

-        1658 lokali mieszkalnych oraz 37 lokali użytkowych w 253 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

-         758 lokali mieszkalnych oraz 31 lokali użytkowych, znajdujących się w 108 budynkach stanowiących 100 % własności Gminy, z czego  98 lokali socjalnych i 6 pomieszczeń tymczasowych.

 

Prognoza dotycząca wielkości komunalnego zasobu mieszkaniowego:

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ilość lokali mieszkalnych

2416

2341

2271

2206

2146

2091

 

 

II. Kierunki gospodarowania lokalami

 

    W myśl art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Gmina ma obowiązek wydzielić z zasobu mieszkaniowego część lokali, z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Zasób lokali socjalnych tworzy obecnie 98 lokali mieszkalnych.

 

Skala potrzeb w zakresie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i komunalnych rośnie - potrzeby określono w tabeli poniżej:

 

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ilość złożonych wniosków o przydział lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądowych

90

95

100

105

110

115

Zapotrzebowanie na lokale socjalne dla rodzin o niskich dochodach   

200

210

220

230

240

250

 

 

Gmina będzie systematycznie tworzyć i powiększać zasób lokali socjalnych oraz podejmie działania w kierunku: 

a.       przygotowania przetargu na mieszkania socjalne, którego przedmiotem będzie wynajem budynków/lokali w granicach i poza granicami miasta (po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel - w założeniu od 2012 roku). Czynsz za wynajęte lokale socjalne Gmina Miejska Tczew będzie płacić wynajmującemu;

b.      wyznaczenia   budynków   mieszkalnych   o   obniżonych   standardach   funkcjonalnych        i użytkowych (stanowiących w 100% własność Gminy), w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych i przeznaczania ich w całości na budynki socjalne. Lokatorzy, opłacający regularnie czynsz,  sukcesywnie będą przekwaterowywani do lokali mieszkalnych o wyższym standardzie.

Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, zatwierdzi listę budynków, w których mieszkania zostaną przeznaczone na lokale socjalne.

 

Zasady Programu:

 

1.      Stworzenie stałego zasobu lokali mieszkalnych (budynków) Gminy z podziałem na lokale (budynki) socjalne i komunalne.

2.      Nie podejmowanie przekształceń mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o niskim standardzie na lokale socjalne. Lokatorów z takich mieszkań należy wykwaterować do lokali zamiennych a lokatorów zadłużonych do lokali socjalnych. Odzyskane lokale mieszkalne należy przeznaczyć do sprzedaży.

3.      Przeznaczanie na inwestycje mieszkaniowe środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży mieszkań, o których mowa w punkcie powyżej.

4.      Realizacja budownictwa komunalnego jedynie w przypadkach uzasadnionych potrzeb. Na dzień przyjęcia niniejszego Programu pozostaje dokończenie zadania związanego z budową budynków przy ul. Prostej. 

5.      Realizacja budownictwa socjalnego, w tym w oparciu o Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

6.      Wzmocnienie działań w kierunku tzw. „wychodzenia Gminy Miejskiej Tczew ze Wspólnot” w budynkach z udziałem gminy, poprzez: 

a.      Zaproponowanie lokatorom tych budynków wykupu mieszkań z określeniem terminu zadeklarowania wykupu, np. z wprowadzeniem dodatkowej 5% bonifikaty od wartości lokalu dla ostatnich mieszkań, przy założeniu złożenia jednoczesnego wniosku przez wszystkich najemców.

b.      Proponowanie   zamiany    lub    przekwaterowanie  do   innego  zasobu  komunalnego,         w przypadku braku chęci lub możliwości wykupu.  

c.      Wykwaterowanie do lokalu socjalnego i sprzedaż na wolnym rynku zwolnionego lokalu mieszkalnego, w przypadku zadłużeń i wyroku eksmisyjnego.

d.      Rozważenie możliwości sprzedaży - w ramach licytacji – lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów znajdujących się w szczególnej sytuacji, w szczególności:

-         lokatorzy nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,  

-         lokatorzy, którzy nie skorzystali z możliwości przeniesienia do proponowanego lokalu zamiennego.

7.      Wprowadzenie od 2013 roku zasady wynajmu lokalu mieszkalnego jako lokalu socjalnego - na czas oznaczony.    

8.      Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w wyniku naturalnego ruchu ludności (odzyskiwanie mieszkań po opuszczeniu lokalu przez najemcę).

9.      Wstrzymanie sprzedaży mieszkań w budynkach stanowiących 100% własności Gminy,
o ile nie podlega sprzedaży cały budynek i nie jest naruszony podstawowy zasób mieszkaniowy gminy.

10.  Stosowanie zasady nie zasiedlania mieszkań, które nie są samodzielnymi lokalami,
np. posiadają wspólny przedpokój i przeznaczanie ich w miarę możliwości na poszerzenie lokalu przyległego lub docelowej sprzedaży całego lokalu. Zasada ta nie dotyczy lokali socjalnych.

11.  Rozważenie możliwości i konieczności posiadania budynku w którym najmowi podlegać będą poszczególne pokoje z możliwością korzystania ze wspólnej kuchni i łazienki. Rozwiązanie takie byłoby korzystne w szczególności dla osób samotnych posiadających niskie dochody.

12.  Szczegółowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew poza programem określone w:

-        Uchwale Nr XXXII/299/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-        Zarządzeniu Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieście Tczewie;

-        Uchwale Nr XLIV/392/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew oraz Uchwale Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew;

zostaną ujednolicone z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą.

 

III. Stan techniczny budynków komunalnych

 

    Oceniając budynki pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami
w zakresie budownictwa, instalacji elektrycznych, wentylacyjno-spalinowych, gazowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych tylko 10 najnowszych budynków komunalnych nie budzi zastrzeżeń, co stanowi zaledwie ok. 10% gminnych zasobów mieszkaniowych.

Największy stopień zużycia i zaniedbania występuje w rejonie Starego Miasta, gdzie znajduje się najstarsza zabudowa - występowanie znacznych wad i odstępstw od obecnie obowiązujących norm dotyczy ok. 40% budynków. Budynki te wymagają kapitalnych remontów. Odstępowanie od ich podejmowania przez wiele lat, głównie z powodu braku środków finansowych oraz braku ekonomiki remontu może w dalszej konsekwencji doprowadzić do podjęcia koniecznych decyzji o wykwaterowaniu lokatorów, a w dalszej kolejności o konieczności rozbiórki, przeprowadzeniu remontu kompleksowego lub sprzedaży.

Stan techniczny pozostałych budynków komunalnych określa się jako zadawalający lub dostateczny. Nie oznacza to, że obiekt nie posiada wad lub że jest w pełnej zgodności
z obowiązującymi  przepisami i normami.

 

IV. Remonty budynków i lokali

 

    W ramach prowadzonego administrowania i zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew prowadzi się remonty bieżące i konserwacje:

-        poszczególnych elementów budynków, z podziałem na branże tj. roboty dekarsko-blacharskie, zduńskie, związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, z wymianą instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz roboty ogólnobudowlane,

-        remonty lokali mieszkalnych po eksmisji i zgonie lokatora.

 

Do roku 2016 prowadzić się będzie remonty kompleksowe budynków, zaplanowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006-2013 i przyjętego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.

 

Na podstawie ustawy o finansach publicznych, zakład budżetowy  otrzymuje z budżetu miasta na remonty i konserwację komunalnego zasobu mieszkaniowego dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych na 1m2 administrowanej powierzchni użytkowej. Kwota dotacji przyznanej na 2011 rok wynosi: 1 938 762 zł, a stawka 1,38 zł/1m2.

 

Wysokość środków finansowych (w tys. zł) planowanych  na:

Rok

2011 

2012 

2013

2014

2015

2016

remonty

993

1532

2800

3100

3500

3900

konserwacje

600

700

800

900

1000

1100

koszty bieżącej eksploatacji

(w tym: sprzątanie działek, części wspólnych budynków, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, opinie, ekspertyzy, projekty, koszty administrowania, ubezpieczenie)

 

2923

 

3357

 

3625

 

3915

 

4228

 

4566

 

 

V. Budynki przeznaczone do rozbiórki lub sprzedaży po wykwaterowaniu mieszkańców

 

    Prezydent Miasta zatwierdza w drodze zarządzenia listę budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu na dany rok oraz podejmuje decyzje co do przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży po wykwaterowaniu mieszkańców, z uwzględnieniem przepisów uchwały
Nr XXXII/299/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

VI. Budynki przeznaczone do rewaloryzacji urbanistycznej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Tczew

 

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach projektu “Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”:

 

Rodzaj zadania

2011  rok

2012 rok

2013 rok

Przebudowa budynku przy ul. Chopina 33 z przeznaczeniem dla potrzeb organizacji pozarządowych i funkcji mieszkaniowej

 

1 037 000

 

-

 

-

Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 26 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową

378 000

-

-

Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 18 - lokal użytkowy i lokale mieszkalne

-

700 000

600 000

Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 16

lokale mieszkalne

-

1 400 000

-

Wykonanie remontu budynku

przy ul. Rybackiej 8 – lokale mieszkalne

-

500 000

-

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Zamkowej 11 – lokale mieszkalne

-

80 000

900 000

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Zamkowej 18

-

90 000

1 000 000

 

 

VII. Budownictwo komunalne

 

Zadania do realizacji zapisane zostały w Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006-2013. W latach 2010-2011 oddano do użytku 4 budynki przy ul. Prostej - 72 mieszkania.  

Zaplanowano realizację kolejnych dwóch budynków komunalnych przy ul. Prostej – 36 mieszkań i budynków komunalnych na wynajem realizowanych przez TTBS. Nie przewiduje się kontynuowania przez Gminę budowania na własny koszt innych budynków komunalnych.

 

VIII. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych

 

W roku 2010 sprzedano 86 mieszkań.

Do roku 2016 planuje się kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych, niemniej jednak z uwagi na sytuację rynkową i zainteresowanie nabywców wykupem mieszkań zakłada się tendencję malejącą.

 

planowana sprzedaż mieszkań w latach

2011 

2012 

2013

2014

2015 

2016 

80

75

70

65

60

55

 

 

 

 

IX. Zasady polityki czynszowej

  

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie przepisów Kodeksu Cywilnego reguluje zasady podwyższania czynszu oraz innych opłat za najem lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od lokatorów.

Z dniem 1 października 2011 roku Zarządzeniem Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 czerwca 2011r. dla najemców lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Tczew wprowadzona została stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w wysokości 5,10 zł miesięcznie, przy jednoczesnym stosowaniu czynników obniżających.

 

Maksymalna stawka czynszu, określona dla województwa pomorskiego na okres II półrocza 2011r.  wynosi: 10,26 zł/1m2, a wprowadzona z dniem 1 października  2011r. stawka bazowa czynszu w wysokości 5,10 zł/1m2 stanowi zaledwie 49,7% stawki czynszu maksymalnego (bez czynników zmniejszających).

 

Ponieważ niska stawka czynszu nie gwarantuje właściwego utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, w celu zwiększenia funduszu na remonty  i zahamowania degradacji zasobu mieszkaniowego raz do roku gmina podejmie działania w kierunku systematycznego podnoszenia stawki bazowej czynszu. Obniżenie stawki bazowej czynszu ustala się w przypadku:       

1) braku instalacji c.o.                                    - 10%

2) braku łazienki                                                         -   5%

3) wspólnych pomieszczeń (kuchnia, wc)                    -   5%

4) mieszkań w suterenie, na strychu, na poddaszu   -   5%

5) braku instalacji gazowej*/                                         -   5%

*/ obniżkę stawki bazowej z tytułu braku instalacji gazowej stosuje się tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia gazu do mieszkania.

 

Za lokale socjalne znajdujące się z zasobach Gminy Miejskiej Tczew oraz za pomieszczenia tymczasowe stawkę czynszu ustala się w wysokości 50% stawki bazowej czynszu, z zastosowaniem czynników obniżających wartość użytkową danego lokalu.   

 

Przy przekroczeniu określonej wysokości granicznej dochodu na osobę w rodzinie powinien zostać ustalony czynsz wolny, który jednakże nie powinien przekraczać 3% wartości odtworzeniowej danego lokalu. Wysokość graniczną dochodu i stawkę czynszu wolnego ustala się na podstawie zarządzenia Prezydenta.

Gmina i ZGKZM przeprowadzi kampanię informacyjną, dotyczącą zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych.

 

Raz na 3 lata dochód musi być potwierdzany przez najemcę, co pozwoli na określenie wysokości stawki czynszu dla danego lokatora.  Zasada ta powinna wejść w życie najpóźniej od roku 2013.

Powyższe dotyczy również lokatorów ubiegających się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.

 

 

X. Sposób zarządzania komunalnym zasobem 

 

Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym prowadzone jest
w następujący sposób:

1.      w przypadku budynków stanowiących 100% własności Gminy oraz mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przez zakład budżetowy utworzony z dniem
1 stycznia 2004 r., Uchwałą Nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2003r. pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym
w Tczewie”,  

2.      w budynkach, gdzie zostały wyodrębnione lokale i powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, zarządzane przez osoby fizyczne (Zarząd Wspólnoty) lub przez licencjonowanych zarządców wybranych przez współwłaścicieli danej nieruchomości. Największym zarządcą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie, która powstała 01.01.2001 r. na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego. W tych budynkach - w stosunku do lokali Gminy Miejskiej Tczew Dyrektor ZGKZM w Tczewie z upoważnienia Prezydenta wykonuje uprawnienia właścicielskie Gminy.

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, jednocześnie rosnące zadłużenia i zmniejszanie skuteczności egzekwowania od lokatorów zaległości czynszowych, istnieje potrzeba podejmowania działań związanych ze zmianami zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym:

Zakłada się następujące działania:

A.    Podjęcie  sprzedaży  udziałów  Gminy  Miejskiej  Tczew  posiadanych w ZGM Sp. z o.o. i  przeznaczenie środków na inwestycje mieszkaniowe z uwagi na:

-       spółka nie generuje zysków dla budżetu Gminy,

-       brak wolnych środków finansowych na rozwój działalności spółki,

-       niepewna sytuacja spółki ze względu na dużą konkurencję na rynku zarządców,

-       trudna sytuacja usługobiorców (właścicieli lokali), co jest powodem utrudnionych negocjacji o podwyższenie stawki za usługę oraz zmniejszania rentowności spółki.

B.     TTBS Sp. z o.o. podejmuje działania rozwojowe poprzez budowę nowych budynków komunalnych i socjalnych na wynajem i doprowadzenie do posiadania w zarządzie  minimum 500 lokali.

C.    ZGKZM zarządza zasobem gminy i wprowadza politykę czynszową umożliwiającą zahamowanie degradacji zasobu (w szczególności rozbiórki budynków w najgorszym stanie technicznym, których remont jest ekonomicznie nieopłacalny) oraz wybudowanymi lub wynajmowanymi przez gminę lokalami socjalnymi, co umożliwi prawidłową gospodarkę związaną z windykacją. Docelowo należy dążyć do likwidacji Zakładu i przejęcia jego zadań przez TTBS.

 

XI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

 

Podstawowe źródło finansowania gospodarki mieszkaniowej to:

1)      czynsze z lokali;

2)      dotacja z budżetu Miasta - przeznaczona na remonty i konserwację komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym zasilenie funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych;

3)      spłaty odsetek od kredytów udzielonych na remonty budynków;

4)      dotacje z Unii Europejskiej pozyskiwane w ramach programów;

5)      inne źródła finansowania przewidziane przepisami prawa.

 

Zakłada się docelowo dążenie do wytworzenia tzw. obiegu zamkniętego finansowania gospodarki mieszkaniowej, co oznacza, iż środki uzyskane z czynszów oraz sprzedaży lokali mieszkalnych powinny być przeznaczone na inwestycje i remonty. 

 

XII - Inne działania  

 

Ponadto wprowadza się inne działania w ramach Programu:

1.      Konsekwentne zbywanie działek przyległych do budynku w trybie art. 209a ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

2.      Rozważenie możliwości i zasadności wprowadzenia programu odpracowywania zadłużenia czynszowego przez dłużników.

3.      Wprowadzenie możliwości zgłoszenia do konkursu na najlepiej utrzymany, dom, balkon, otoczenie, elewację odnowionych na własny koszt przez właścicieli kamienic elewacji z terenu całego Miasta i w ramach przyznanej nagrody uzyskanie częściowego zwrotu kosztów remontu elewacji.

4.      Realizacja uchwał umożliwiających podejmowanie pomocy przez Gminę Miejską Tczew poprzez udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
w budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Tczewa (nr XLIX/430/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie administracyjnym  miasta Tczewa).

5.      Rozważenie możliwości wprowadzenia zasady udzielania wspólnotom mieszkaniowym pomocy w finansowaniu remontów budynków, szczególnie części wspólnych nieruchomości, w tym usytuowanych w strefie ochrony konserwatorskiej. Zasadą pomocy jest spłata odsetek od kredytów bankowych zaciąganych przez wspólnoty na finansowanie tych remontów. Szczegółowe zasady pomocy, o której mowa poniżej, zostaną przyjęte do stosowania
w odrębnej uchwale - w sprawie udzielania wspólnotom mieszkaniowym pomocy finansowej związanej z remontami nieruchomości. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc finansową zostanie określona corocznie w uchwale budżetowej.  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.09.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3052
15 września 2011 13:51 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych dokumentu.
15 września 2011 13:50 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_95.pdf] do dokumentu.
15 września 2011 13:47 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.