Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, co do których wygasło prawo użytkowania wieczystego

UCHWAŁA Nr .........../2005 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ...................................... r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, co do których wygasło prawo użytkowania wieczystego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów

Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................................... w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr ___________ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia _________ 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781) i art. 18 ust. 2 pkt 14...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r w sprawie: zmian w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Tczewie.

Uchwała Nr ................/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................2005 roku w sprawie: zmian w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Świetlice szkolne”

Uchwała Nr ................/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Świetlice szkolne” Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45,...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 21 marca 2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2005.

Uchwała Nr ........................ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................................ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew, na sesję w dniu 24 lutego 2005 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew, na sesję w dniu 24 lutego 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r....

Projekt stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie w spr. weryfikacji urzędowego nazewnictwa dla m. Tczewa na sesję RM w dniu 24 lutego br.

W nawiązaniu do pisma z dnia 26. 01.2005 r. nr WGM .GII-7412-1-1/05 Rada Miejska w Tczewie : przyjmuje stan wymieniony w “Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z 1980 r za aktualny i nie widzi potrzeby nanoszenia zmian. W związku z powyższym w nowym wykazie nazw miejscowości uwzględnione będą nazwy: 1 Miasto Tczew 2...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie na sesje w niu 24 lutego br.

Projekt uchwały RM w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie, na sesję w w dniu 24 lutego br.

Projekt uchwały w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, na sesje w dn. 24 lutego br.

Projekt uchwały w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, na sesje w dn. 24 lutego br. Na podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....