Przedmiot działalności i kompetencje - archiwum

Zadnia i kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta, a także w Statucie Miasta i Regulaminie Organizacyjnym UM.

1) Prezydent w szczególności:
a) reprezentuje Miasto i Urząd na zewnątrz i utrzymuje kontakty z miejscowym środowiskiem,
b) przygotowuje projekt budżetu miasta oraz zapewnia i nadzoruje jego wykonanie,
c) kieruje bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu,
d) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
e) nadzoruje wykonanie zadań zleconych,
f) rozstrzyga spory kompetencyjne między poszczególnymi wydziałami,
g) ogłasza budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu miasta,
h) podejmuje decyzje w sprawach obronnych i ochrony ludności, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
i) udziela pisemnego upoważnienia pracownikom do wydawania decyzji administracyjnych,
j) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
k) wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustala dla nich wynagrodzenie,
l) ustala wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego wynikające ze stosunku pracy na podstawie powołania, mianowania i umowy o pracę.

2) W czasie nieobecności, a także w razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta jego funkcje sprawuje wyznaczony Zastępca.

Prezydentowi podlegają:
 

- Urząd Stanu Cywilnego

- Wydział Obsługi Prawnej

- Stanowisko ds. bezp. i higieny pracy

- Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

- Stanowisko Audytora Wewnętrznego

- Straż Miejska

- Konserwator zabytków Miasta Tczewa

- Biuro Rzecznika Prasowego

 

                             


Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-07-20
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 9331
06 maja 2013 13:32 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych dokumentu.
12 marca 2008 23:05 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu