Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” :

 

1A:

Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich).

    Planowana kwota na 2019 rok – 78.000 zł;

    Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 78.000 zł;

 

1B:

Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,              a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (kontynuacja prowadzenia świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek).

Planowana kwota na 2019 rok – 800.100;

Rozdysponowana kwota na 2019 rok– 800.100;

 

1C:

Przeciwdziałanie  narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień). Planowana kwota na 2019 rok – 67.000 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 67.000 zł.

 

1D:

Prowadzenie  profilaktycznych programów informacyjno -edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży nauczycieli  i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym   i narkomanii i ich rodzin.

Planowana kwota na 2019 rok 25.000 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok 25.000 zł.

 

1E:

Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

Planowana kwota na 2019 rok – 8.500 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 8.500 zł.


Wytworzył: Łukasz Butkus                              

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska -Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych                                                                 Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 394
31 grudnia 2018 10:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 10:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [tabela_1e.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 10:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [tabela_1d.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)