Strategia rozwoju

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020

Uchwała Nr XVI/138/2012
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej

uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się program „Strategia Rozwoju Tczewa do roku 2020”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

/-/ Mirosław Augustyn

 

 

UZASADNIENIE


Miasto Tczew jest aktywnym miastem pomorskim, które systematycznie wdraża zadania o znaczeniu ponadpodstawowym w stosunku do roli określonej dla gminy w przepisach ustawowych. Wytyczne do osiągania celów są publikowane w strategii rozwoju miasta. Niniejszy dokument jest zaktualizowaną wersją Strategii Rozwoju Tczewa na lata 2008-2015.


Dokonanie pełnej aktualizacji dokumentu oparto o przesłanki merytoryczne i formalne, sformułowane na podstawie rezultatów oceny wdrażania dotychczasowych założeń strategicznych i zadań operacyjnych, ujmowanych w wieloletnim programie inwestycyjnym i rocznych budżetach gminy.


Przesłanki merytoryczne i faktyczne to:

- zaktualizowanie analizy SWOT,

- uwzględnienie zmian w zakresie charakterystyki miasta, definiowania i opisu jego bieżącego potencjału,
- uwzględnienie hierarchii celów ułatwiającej podejście do racjonalizacji wydatków,
- uwzględnienie wniosków z monitorowania i oceny celów wdrażania Strategii Rozwoju Tczewa, uchwalonej w roku 2008 r.,

- uwzględnienie kierunków polityki rozwoju regionu, w szczególności kierunków rozwoju miast jako ośrodków wzrostu społeczno – gospodarczego.

 

Projekt Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020 został poddany konsultacjom społecznym  poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej www.tczew.pl. Zaproszenie do zapoznania się z tym dokumentem i wnoszenia uwag przekazano wielokrotnie na stronie www.tczew.pl, w biuletynie informacyjnym Panorama Miasta i na konferencji prasowej Prezydenta Miasta. Konsultacje odbywały się od 10 listopada do 4 grudnia 2011 r.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Adam Burczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2012 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1810
01 lutego 2012 13:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xvi1382012.pdf] do dokumentu.
01 lutego 2012 13:40 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.