Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 064/g128/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2018 rok, które zamknęło się deficytem w kwocie 3.015.974 złotych.

Uchwała Nr 018/g128/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2019 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2019-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2019 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2019-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. ...