Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1877 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

Uchwała Nr 064/g128/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok przedstawia wykonanie budżetu miasta za 2018 rok, które zamknęło się deficytem w kwocie 3.015.974 złotych.