Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia fragment mapy południowej części miasta Tczewa, stanowiącej rysunek planu miejscowego, uchwalonego w 2005 roku. Na rysunku znajduje się oznaczenie cyfrowo-literowe UMN4 oznaczające jednostkę urbanistyczną o

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie.

Załącznik graficzny do uchwały przedstawia mapę terenu w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Tczewie, obejmującej zasięgiem dawny kompleks koszar jednostki wojskowej tczewskich saperów wraz z terenami przyległymi w okolicy Placu Patriotów oraz ulicy Saperów. Granice terenu, o powierzchni około 20 hektarów, stanowią:...

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała nr XXXVII/291/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na