Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej.

Uchwała Nr XXXI/272/2009
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.13, art.41, ust.1, art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717,z 2004 r. Nr 162 poz.1568, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 177 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 273, poz.1458) na wniosek Komisji d/s opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie -Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje


§ 1

Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy, będącej drogą publiczną, położoną na terenie Miasta Tczewa :
Ulica Boczna (droga gminna nr 198005 G ) na ulicę Ks. Aleksandra Kupczyńskiego.
Usytuowanie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


U z a s a d ni e n i e

Nazwa ulicy Bocznej zostaje zmieniona na wniosek proboszcza tczewskiej fary ks. Prałata Piotra Wysgi, który zaproponował, aby patronem tej ulicy znajdującej się przy Plebanii Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego był długoletni proboszcz Kościoła Farnego ks. Aleksander Kupczyński, który mieszkał w sąsiedztwie tej ulicy. W związku z powyższym zmiana nazwy jest zasadna.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2009 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1269
10 marca 2009 15:20 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:20 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
10 marca 2009 15:18 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.