Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Uchwała Nr XXVIII/ 237/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa"


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759 i 2005r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i uchwały Nr XLV/401/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa " i po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zespołu opiniującego wyróżnienia „ Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" powołanego na okres kadencji 2006 - 2010, Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Panu Janowi Rogowskiemu wyróżnienie ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" za wzorową postawę lekarza, którego wiedza naukowa i umiejętności uratowały życie wielu tczewianom oraz za promocję miasta Tczewa.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 
Uzasadnienie

Na wniosek tczewskiego środowisk a zawodowego lekarzy i pielęgniarek, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, wsparty przez Dziekanat Dekanatu Tczewskiego ks. Stanisława Cieniewicza oraz przez mieszkańców miasta Tczewa, nadaje się Janowi Rogowskiemu, profesorowi nadzwyczajnemu doktorowi nauk medycznych, tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" za etycznie wzorową postawę lekarza, którego wiedza naukowa i umiejętności uratowały życie wielu tczewianom oraz za promocję miasta Tczewa, ponieważ jako wybitny specjalista i kierownik ważnej w kraju kliniki promuje miasto, uczestnicząc w kongresach naukowych organizowanych przez uznane kliniki kardiochirurgiczne Europy, obu Ameryk i Azji.
Jan Rogowski urodził się 28 lipca 1955 roku w Mławie. W 1980 roku uzyskał Dyplom Lekarski na Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez 5 lat pracował w tczewskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szpitalu, gdzie w 1985 roku uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W 1986 roku został asystentem w Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobył II stopień specjalizacji oraz rozszerzył swój warsztat zawodowy o specjalizację z kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2000 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2002 roku jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz konsultantem wojewódzkim z zakresu kardiochirurgii. W 2004 roku uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego.
Profesor Jan Rogowski opublikował 103 prace naukowe z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyń, chirurgii onkologicznej, oraz 2 monografie z zakresu kardiochirurgii. Jest autorem 2 patentów „Zewnętrzny stabilizator serca". Wybitne osiągnięcia Jana Rogowskiego zostały wcześniej zauważone i docenione przez Prezydenta Miasta, który wyróżnił profesora tytułem "Tczewianin Roku". Kilka lat po tym wyróżnieniu, dzięki staraniom profesora, w kierowanej przez niego Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, jako w piątej w Polsce, dokonano przeszczepu ludzkiego serca. Jest to wielki zaszczyt w środowisku medycznym, będący dowodem nieprzeciętnych umiejętności organizacyjnych naszego rodaka, ale przede wszystkim nadzieja na „nowe", szczęśliwe życie zwykłych ludzi.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1116
05 grudnia 2008 16:01 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:59 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.