Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/232/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Uchwała Nr XXVIII/232/2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 listopada 2008r.


w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220; zm. 2002 r. Nr 62 poz. 558; zm. 2002 r. Nr 113 poz. 984; zm. 2002 r. Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. 2003 r Nr 162 poz. 1568; zm 2004 r. Nr 153 poz.1271; zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; zm. 2004 r. Nr 116 poz.1203; zm. 2004 r. Nr 214 poz.1806; zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441; zm. 2006 r. Nr 17 poz. 128; zm. zm. 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 66, § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz.60, zm. 2005 r. Nr 86, poz. 732; zm. 2005 r. Nr 85, poz. 727; zm. 2005 r., Nr 143, poz. 1199; zm. 2006 r., Nr 66, poz. 470; zm. 2006 r., Nr 104, poz. 708; zm. 2006 r., Nr 217 poz. 1590; zm. 2006 r., Nr 225 poz. 1635, zm. 2997 r., Nr 120, poz. 818; zm. 2007 r. Nr 112, poz. 769; zm. 2008 r., Nr 118, poz.745; zm. 2008 r. Nr 141, poz. 888)- po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych S.A- Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku umowy, której przedmiotem będzie przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Tczew prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli nieruchomości położonej w Tczewie, przy ul. Pomorskiej, obręb 6, arkusz 3, oznaczonej numerem działki 235/9 o powierzchni 0,6044 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 38739, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem przejęcia przez Gminę Miejska Tczew jest nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, położona w Tczewie, przy ul. Pomorskiej.
Teren przy ul. Pomorskiej, zabudowany obiektami magazynowymi i gospodarczymi oznaczony nr działki 235/9 o powierzchni 0,6044 ha według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, uchwalonego uchwałą nr XXVII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. znajduje się w jednostce terytorialnej US3-I „Nowe Miasto - Transportowy Węzeł Integracyjny" i jest częścią składowa projektu „Regionalny Węzeł Komunikacyjny Ruchu Pasażerskiego w Tczewie". Do realizacji powyższego przedsięwzięcia konieczne jest przejęcie w. wym. nieruchomości.
Obecnie zadłużenie PKP - Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami wynosi ok. 966 tys. złotych. Istnieje więc możliwość odzyskania części powyższego długu poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Tczew, w trybie art. 66, § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, użytkowania wieczystego opisanych wyżej gruntów oraz własności budynków i budowli.
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli nastąpi poprzez wygaśnięcie zobowiązania podatkowego o wartości 916 388,- zł.
Poprzednia uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2007 r. do dnia dzisiejszego nie została wykonana. Obecnie zmienił się stan zadłużenia PKP w ten sposób, że przewyższa wartość nieruchomości.
Podjęcie więc nowej uchwały w tej sprawie jest konieczne i zasadne.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1311
05 grudnia 2008 15:38 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych załącznika.
05 grudnia 2008 15:37 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2008 15:35 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.